Przejdź do treści

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Drukuj
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, I piętro
tel./fax (025) 684 – 27– 00 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="text-align: -webkit-center; color: #004080; font-weight: bold;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 1 

REJESTRACJA NIEPUBLICZNYCH 
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 82 i art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst: 
Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek wraz z załącznikami zgodnie ze wskazaniami art. 82 ust. 2 ustawy. Wniosek powinien zawierać: 
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, 
b) określenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, 
w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnie z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy, 
c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: 
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 
- realizację innych zadań statutowych, 
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, 
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
d) statut szkoły lub placówki, 
e) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce, 
f) w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, 
a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej 
z dniem rozpoczęcia działalności - zobowiązanie do przestrzegania następujących wymagań określonych 
w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: 
- realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, 
w przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie, 
- realizacja zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony 
w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, 
- stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów, określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem egzaminów wstępnych, 
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych, 
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - prowadzenie kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku liceum profilowanego - prowadzenie kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego określonych w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, 
- zatrudnianie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, może być zatrudniona osoba nie będąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, 
g) w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności - opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (wymagania podane powyżej w pkt 6). 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Rejestracja szkół i placówek niepublicznych nie podlega opłacie skarbowej. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Nadwodnej 39, 
I piętro, pokój 4, tel. (025) 682-46-35. 
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Sprawa jest rozpatrywana w terminie do 30 dni. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie. 

UWAGI: 
Do rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez powiat garwoliński mogą być wpisane tylko typy szkół i placówek, których zakładanie leży w kompetencji powiatów. Należą do nich: 
1. Szkoły podstawowe specjalne. 
2. Gimnazja specjalne. 
3. Szkoły ponadgimnazjalne (czyli szkoły dla absolwentów gimnazjów, absolwentów szkół zasadniczych i średnich). 
4. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego. 
5. Placówki oświatowo - wychowawczych, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 
6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych. 
7. Placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. 
8. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 
9. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 
10. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy). 
11. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 
Pozostałe typy niepublicznych szkół i placówek wymienione w ustawie o systemie oświaty 
są rejestrowane przez inne jednostki, np. samorządy gminne lub województwa. 

ZAŁĄCZNIKI: 
Brak. 

PLIKI DO POBRANIA: 
Brak.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews