Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (lokal użytkowy)!

Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. Nr G.6845.3.2018.ZG o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji ustnej) na najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego na „Kiosk spożywczo - przemysłowy”

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację ustną), na najem na okres 3 lat, niewyodrębnionego lokalu użytkowego oznaczonego na rzucie kondygnacji numerem 0002 o powierzchni użytkowej 13,66 m², znajdującego się na parterze trzypiętrowego budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie, zlokalizowanego na nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 3120/2 i 3121/2, przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00064557/4, na „Kiosk spożywczo - przemysłowy” z wyłączeniem sprzedaży: alkoholi, narkotyków, dopalaczy i używek.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie, pokój nr 317, (III piętro).

1. Przedmiotem licytacji jest miesięczna stawka czynszu najmu, za najem 13,66 m2 powierzchni użytkowej niewyodrębnionego lokalu.

2. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu netto wynosi 500 zł.

3. Postąpienie miesięcznej stawki czynszu najmu netto wynosi minimum 10 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

4. Wadium w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto złotych), należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 września 2018 r., na rachunek bankowy nr 47102044760000840200223230 (decyduje data wpływu na konto).

5. Przetarg jest ważny jeżeli co najmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się:

1) ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności jako „Kiosk spożywczo - przemysłowy” (dojście wymagania techniczno-sanitarne itp.).

2) z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz ze wzorem umowy najmu.

7. Do przetargu będą dopuszczone osoby, które wpłacą wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu oraz złożą: oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami przetargu oraz projektem umowy najmu. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami przetargu oraz projektem umowy najmu należy złożyć, najpóźniej w dniu przetargu (przed rozpoczęciem przetargu).

8. Miesięczny czynsz najmu będzie zwiększany corocznie, począwszy od 2020 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, za rok ubiegły, ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

9. Wylicytowana miesięczna stawka czynszu zawiera opłaty eksploatacyjne za lokal.

10. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym odrębnym zawiadomieniem, pod rygorem utraty wadium.

11. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie prowadzenia działalności – „Kiosku spożywczo- przemysłowego” ciąży na Najemcy.

12. Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy najmu.

13. Na przetarg należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości. Osoba występująca w przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby lub firmy, która dokonała wpłaty wadium musi okazać dodatkowo pełnomocnictwo upoważniające ją do czynności przetargowych.

14. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez Najemcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu.

15. Do wylicytowanej w przetargu miesięcznej stawki czynszu z najmu za podany okres doliczony zostanie należy podatek VAT wg obowiązującej stawki.

16. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu.

17. Przetarg przeprowadzi „Komisja przetargowa” powołana przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego.

18. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, po uprzednim uzgodnieniu spotkania pod numerem telefonu: (25) 6842961.

19. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Wydział Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiStarostwa Powiatowego w Garwolinie lub telefonicznie .

20. Osoba, która wygrała przetarg ustny nieograniczony w dniu 5 lipca 2018 r. odstąpiła od podpisania umowy najmu.

21. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

22. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunki przetargu oraz projekt umowy najmu, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26, pok. 225.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews