Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 Opublikowano

 Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr ewidencyjny działki

Powierz-chnia

działki

Nr KW

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospo-darowania przestrzen-nego   m. Garwolin

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto

Wadium

Postą-pienie           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Garwolin ul. Andersa

5844/16

0,1085 ha

SI1G/

00064469/0

Niezabudowana działka gruntu, położona jest w Garwolinie przy ul. Andersa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Garwolin- Miastków - Żelechów -Trojanów.

Strefa mieszkaniowo –usługowa (MU-4).

80 000zł.

(słownie:

osiemdziesiąt 

tysięcy złotych),

w tym 23%

podatku VAT

w kwocie

14 959,35 zł

Wniesione

w pieniądzu

w kwocie       8 000 zł.

2 000 zł.

lub wielokrotność tej kwoty 

2.

Garwolin ul. Andersa

5844/17

0,1055 ha

SI1G/

00064469/0

Niezabudowana działka gruntu, położona jest w Garwolinie przy ul. Andersa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Garwolin- Miastków - Żelechów -Trojanów.

Strefa mieszkaniowo –usługowa (MU-4).

77 000zł.

(słownie: siedemdziesiąt

 siedem 

tysięcy

złotych),

w tym 23% podatku VAT

w kwocie 14 398,37 zł

Wniesione

w pieniądzu

w kwocie       8 000 zł.

2 000 zł.

lub wielokrotność tej kwoty 

 1. Przetargi odbędą się w dniu 29 stycznia 2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze:

a) dla działnr 5844/16 o godz. 1000,

b) dla działnr 5844/17 o godz. 1200.

2. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych, zorganizowane w dniu 18 września 2012r., zakończyły się wynikiem negatywnym.

3. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem zobowiązań.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, na konto Starostwa Powiatowego wNr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w terminie do dnia 24 stycznia 2013r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, której działki dotyczy.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, z poświadczonym notarialnie podpisem,

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone  na poczet  ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone,  jeżeli osoba wpłacająca wadium  nie wygra przetargu,

-  wadium ulegnie przepadkowi,  w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

7. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

8. a) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

b) Osoba, która wygra przetarg, a posiada uprawnienia do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana do wniesienia w gotówce kwoty należnego podatku VAT.

9. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

10. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w   tel. (025) 68-43-261 w. 37.

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews