Przejdź do treści

Nowa ustawa o odpadach !

Drukuj

Od dnia 23 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o odpadach. Ustawa ta ukazała się w Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 21.

 

 

Istotną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) jest zmiana regulacji w zakresie obowiązku uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (23 stycznia 2013) wygasają:

 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane:

 • złożenie „Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami”,
 • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. W nowej ustawie o odpadach, zapisy dotyczące wymogów uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zostały przeniesione do ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 180a, 181, 184). Pozwolenie jest wymagane przy wytwarzaniu odpadów :

 • niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie, lub
 • innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie.

Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Na ten sam okres zachowują ważność decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami z uwzględnieniem warunków zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie w części dotyczącej w/w zezwoleń.

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, lub z dniem uzyskania takiego wpisu, jeśli nastąpił on w terminie wcześniejszym. Do czasu utworzenia rejestru przez marszałka starosta wydaje zezwolenia na transport na podstawie przepisów dotychczasowych. Podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis w terminie 6 miesięcy od utworzenia rejestru.

Do ewidencji odpadów stosuje się dotychczasowe przepisy do dnia 31.12.2014 r.

Nowa ustawa o odpadach przewiduje konieczność uzyskania:

 • zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie (tj. odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów. Wniosek o udzielenie w/w zezwoleń powinien zawierać informacje zawarte w art. 42 nowej ustawy o odpadach. Wytwórca odpadów zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, który prowadzi jednocześnie zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może wystąpić o wydanie decyzji łącznej – pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem warunków w/w zezwoleń,
 • wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr będzie prowadzony przez marszałka województwa, który został zobowiązany, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach, do jego utworzenia. W rejestrze tym dokonuje się wpisów m. in.:

 1. oposiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 2. oposiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 3. oprowadzących recykling odpadów opakowaniowych lub poużytkowych,
 4. oprowadzących odzysk odpadów opakowaniowych lub poużytkowych,
 5. oprowadzących punkty zbierania pojazdów,
 6. oprowadzących stacje demontażu pojazdów,
 7. ozbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. otransportujących odpady,
 9. osprzedawcy odpadów,
 10. opośrednika w obrocie odpadami (art. 52).

Obecnie obowiązujące przepisy wykonawcze do "starej" ustawy o odpadach zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Nowe przepisy wykonawcze będą dotyczyć m. in. katalogu odpadów, zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, wzorów kart służących ewidencji odpadów.

ustawa o odpadach.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews