Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 20, luty 2013 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2,1028 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/15 o pow. 0,2481 ha i 2461/17 o pow. 1,8547 ha, położona jest w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00037928/8.

2. Opis i obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą niezabudowane działki gruntu nr: 2461/15 i 2461/17, położona jest w północno-zachodniej części miasta Garwolin, w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, na wschód od ulicy Trakt Lwowski oraz na zachód od ulicy Kościuszki. Przedmiotowe działki przylegają bezpośrednio do siebie, tworząc kształt nieregularny zbliżony do pięcioboku, którego jeden bok przylega do ulicy asfaltowej bez nazwy, a jeden do drogi gruntowej, stanowiącej przedłużenie ulicy Romanówka. W części wschodniej działki nr 2461/15, w odległości ok. 21 m od drogi asfaltowej bez nazwy oraz w granicy z działką nr 2461/17, równolegle do drogi asfaltowej bez nazwy, biegną dwie linie energetyczne 15 kV. W odległości ok. 500 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stacja paliw Shell i restauracja McDonald’s.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren SA z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18 w celu przebudowy linii energetycznej w związku z budową obwodnicy Garwolina. Jednocześnie uprawniony zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w gruncie oddanym w użytkowanie.

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegająca na korzystaniu z działki nr 3000/25 w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej 15 kV –przestawienie istniejącego stanowiska słupowego do granicy z pasem drogowym, zakończenie linii napowietrznej SN-15kV i wykonania zejścia kablowego oraz jej eksploatacji, remontu, konserwacji tej linii.

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, polegające na prawie swobodnego, całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu do części nieruchomości, do której ograniczono wykonywanie ustanowionej służebności przesyłu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń w celu ich eksploatacji, przeglądu, konserwacji, remontów, napraw, wymiany, rozbudowy i przyłączenia kolejnych odbiorców oraz dystrybucji energii elektrycznej z obowiązkiem uprawnionego przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac z ustalonym zakresem służebności dla działek nr 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku, Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 4 i nr 5.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 1.06.2009r. Nr XLII/172/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ulicy Stacyjnej – działka nr 2461/15, położona jest w terenie strefy zieleni i zabudowy związanej z obsługą komunikacji. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina, uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr VII/35/2003 w dniu 15.04.2003r. – działka nr 2461/17 położona jest w terenie strefy usług zdrowia, pozostała część działki położona jest w terenie strefy, gdzie plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina utracił moc obowiązującą z dniem 1.01.2003r.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Garwolina w dniu 24.11.2000r. Nr XXV/172/2000, które określa perspektywę rozwoju miasta Garwolina na najbliższe lata, część działki nr 2461/17 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest pomiędzy strefą oznaczoną w studium, jako jednostka strukturalna A10, a strefą oznaczoną jako jednostka strukturalna A11.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2.200.000 zł. (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu, od powierzchni 0,5990 ha o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w terenie strefy usług zdrowia oraz w terenie strefy zieleni i zabudowy związanej z obsługą komunikacji, zostanie doliczony 23% podatek VAT.

5. Postąpienie wynosi 30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 maja 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 220.000 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 21 maja 2013r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie), oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

  2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego ( wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

8. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

11. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

12. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews