Otwarty Konkurs Ofert na kulturę fizyczną w 2013 roku

Drukuj

ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

 

I.     RODZAJ  I  NAZWA  ZADANIA:

                        Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier  i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży

Wysokość środków publicznych na realizację zadania : 30.000,00 zł.

 II.    ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI.

 

 1. W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe,  oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej
 2. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym
 4. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości.
 5. Wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie.

 III.   TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA.

 1. Dofinansowanie zadania przez Powiat Garwoliński obejmuje realizację zadania
  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania t.j. 15 grudnia 2013 roku.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Zadanie należy realizować w taki sposób, aby obejmowało jak największą liczbę uczestników.
 4. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia kwoty dotacji.

    IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT. 

1.Oferty na zadania wymienione w ogłoszeniu należy składać do dnia 22 marca  2013 roku.

2.Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty ( za termin złożenia uważa się wówczas datę  stempla pocztowego) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w zamkniętych kopertach z napisem:

    „Oferta na realizację zadania publicznego”                                                                        Nr zadania …, pn „.... .

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4.   Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a)aktualny wyciąg z rejestru sąlub inne dokumenty stanowiące podstawę działania,

b)kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

c)aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) lub oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi w tym zakresie,

d)sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,

V. TERMIN, TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  DOKONYWANIU  WYBORU  OFERTY.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 29 marca 2013 r.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty;
  1. złożone na drukach innych niż urzędowe,
  2. niekompletne,
  3. złożone po terminie,
  4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
  5. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
  6. podmiotów, które nie sporządziły sprawozdania z realizacji zleconego zadania
   w poprzednim roku, lub nie rozliczyły się z realizacji zadań.

   3.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   1. zakres rzeczowy zadania,
   2. objęcie programem jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami powiatu garwolińskiego,
   3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
   4. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji oraz wysokość zaangażowanych do realizacji zadania innych środków publicznych.

     VI.INFORMACJA O WSPIERANIU PRZEZ SAMORZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU.

W roku 2012 powiat zrealizował zadania :

                         Nr 1. Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów  w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży.    Za łączną kwotę  30.000 zł.

                  Nr 2. Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych  i turniejów w piłce nożnej, min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo- rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu garwolińskiego w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych.

                            Za łączną kwotę 20.000 zł.

       VII.       DODATKOWYCH  INFORMACJI  UDZIELA:

Elżbieta Woźniak-Sionek 

Inspektor

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

tel.(0-25) 682-46-35

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

                                                                               Starosta Powiatu Garwolińskiego
                                                                                       /-/ Marek Chciałowski