Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, o ogólnej powierzchni 6,6695 ha położonych w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Wilga gm. Wilga

pow 1e5

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe położone w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Wilga gm. Wilga, oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 627 o pow. 0,3628 ha (KW Nr SI1G/00003931/5), 611 o pow. 0,2519 ha (KW Nr SI1G/00005480/2), 1926 o pow. 3,0030 ha (KW Nr SI1G/00004276/2), 2774/2 o pow. 0,1784 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 2767/3 o pow. 0,3775 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 2771 o pow. 0,2394 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 630 o pow. 0,2519 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 2600/12 o pow. 1,3729 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 608/3 o pow. 0,0419 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 612 o pow. 0,2515 ha (KW Nr SI1G/00008720/8), 631 o pow. 0,2515 ha (KW Nr SI1G/00008720/8) i 626/2 o pow. 0,0868 ha (KW Nr SI1G/00008720/8).

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i wchodzą w skład byłego ośrodka wypoczynkowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który został wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Działki przylegają do siebie, tworząc kształt zwarty, korzystny do zagospodarowania. W/w działki tworzą jeden ogrodzony kompleks zabudowany budynkami i budowlami wchodzącymi w skład ośrodka wypoczynkowego, na terenie którego znajdują się następujące obiekty:

1) budynek administracyjny, o pow. całkowitej 2086,9 m2 i kubaturze 8979,0 m3, częściowo piętrowy, podpiwniczony, murowany, wielofunkcyjny, składający się z budynku głównego ze stołówką, holu recepcyjnego i kawiarni, 13 pokoi hotelowych każdy z umywalką,

2) dwa pawilony hotelowe, stanowiące budynki dwupiętrowe, podpiwniczone, murowane, każdy z 31 pokojami z łazienkami:

a) pawilon hotelowy Nr 1 o pow. całkowitej 1208,6 m2 i kubaturze 3458,0 m3,

b) pawilon hotelowy Nr 2 o pow. całkowitej 1220,6 m2 i kubaturze 3458,0 m3,

3) domki campingowe:

a) czteroosobowe typu A o pow. użytkowej 18,7 m2 i kubaturze 60,0 m3, parterowe, o konstrukcji drewnianej - szt. 30,

b) dwuosobowe, podwójne typu B o pow. użytkowej 25,7 m2 i kubaturze 80,0 m3, parterowe o konstrukcji drewnianej – szt. 15.

Ściany zewnętrzne domków campingowych typu A i B wykonane są z płyt trzcinowo-cementowych, natomiast ich ściany działowe posiadają konstrukcję drewnianą, pokrytą boazerią.

4) budynek portierni o pow. użytkowej 8,18 m2 i kubaturze 35,8 m3, murowano-stalowy, parterowy,

5) budynek gospodarczy o pow. użytkowej 25,0 m2 i kubaturze 67,0 m3, murowany, parterowy,

6) budynek pawilon – sanitariaty o pow. użytkowej 90,77 m2 i kubaturze 231,5 m3, murowany, parterowy,

7) budynek garażowy o pow. użytkowej 78,4 m2 i kubaturze 258,7 m3, murowany, parterowy,

8) basen, otwarty, o wymiarach 25 x 12,5 m, wyłożony płytkami ceramicznymi,

9) budynek trafostacji, murowany.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga.

Dla przedmiotowych nieruchomości Gmina Wilga nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wilga, przeznaczenie w/w działek jest następujące: „ZR- tereny rekreacyjne istniejące i projektowane”.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 950 000 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Postąpienie wynosi 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia i udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 20 czerwca 2013r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie) oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

8. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

 - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

 - wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

11. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu podlegają zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

12. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 9 października 2012r., drugi przetarg w dniu 26 lutego 2013r. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

13. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

14. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews