Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 14, czerwiec 2013 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie:

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/1 o pow. 11,2199 ha, położona jest w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00037928/8.

2. Przetargi ustne nieograniczone, pierwszy i drugi na sprzedaż ww. nieruchomości, które odbyły się odpowiednio w dniu 6 grudnia 2012r. i w dniu 30 kwietnia 2013r., zakończyły się wynikami negatywnymi.

3. Opis i obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, położona jest w północno – zachodniej części miasta Garwolin. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu, którego jeden bok przylega do ulicy Trakt Lwowski, drugi do ulicy Kościuszki, trzeci do ulicy bez nazwy . W części północno - wschodniej działki u zbiegu ulic Kościuszki i ulicy bez nazwy biegnie linia energetyczna 15kV. W części południowej działki znajduje się krzyż.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren SA z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18 w celu przebudowy linii energetycznej w związku z budową obwodnicy Garwolina. Jednocześnie uprawniony zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w gruncie oddanym w użytkowanie.

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegająca na korzystaniu z działki nr 3000/25 w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej 15 kV –przestawienie istniejącego stanowiska słupowego do granicy z pasem drogowym, zakończenie linii napowietrznej SN-15kV i wykonania zejścia kablowego oraz jej eksploatacji, remontu, konserwacji tej linii.

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, polegające na prawie swobodnego, całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu do części nieruchomości, do której ograniczono wykonywanie ustanowionej służebności przesyłu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń w celu ich eksploatacji, przeglądu, konserwacji, remontów, napraw, wymiany, rozbudowy i przyłączenia kolejnych odbiorców oraz dystrybucji energii elektrycznej z obowiązkiem uprawnionego przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac z ustalonym zakresem służebności dla działek nr 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku, Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 4 i nr 5.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XLII/172/2009 z dnia 1.06.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta na północ od ul. Stacyjnej ( Dz. Urz. woj. maz. z 2009r., Nr 111, poz. 3168 ) działka nr 2461/1 położona jest w terenie strefy zabudowy związanej z przemysłem oznaczonej na rysunku planu symbolem „1P”.

Cena wywoławcza nieruchomości w trzecim przetargu wynosi brutto 12 500 000 zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT .

5. Postąpienie wynosi 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 września 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 700 000 zł. (słownie: siedemset tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 4 września 2013r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie), oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

 2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych  pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego ( wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

8. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm. ) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

11. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

12. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews