REJESTRACJA POJAZDÓW

Drukuj
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
Wydział Komunikacji
ul. Warszawska 3, 08-400 Garwolin
tel./fax (25) 682 48 41 lub (25) 682 01 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 16

REJESTRACJA POJAZDÓWPODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.),
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.),
7. Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145, poz. 1542),
8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421),
9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o rejestrację pojazdu,
2. dowód własności pojazdu /umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności/,
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych,
5. karta pojazdu, jeśli była wydana,
6. w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu nowego fabrycznie należy przedstawić:
- dowód własności pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji dla pojazdu nowego zakupionego w Polsce.
7. w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić:
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny, lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ, potwierdzające:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
- dowód wpłaty w wysokości 500 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej tytułem: za recykling pojazdu
8. do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z poświadczeniem zameldowania.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
13,50 zł - pozwolenie czasowe
18,50 zł – pozwolenie czasowe (art. 74 ust. 2 pkt 2)
12,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych
18,50 zł - nalepka kontrolna
54 zł - dowód rejestracyjny
75 zł - karta pojazdu
80 zł - tablice rejestracyjne na samochód (2 szt.)
40 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę, motocykl lub ciągnik rolniczy (1 szt.)
30 zł - tablica rejestracyjna na motorower (1 szt.)
100 zł – tablice zabytkowe samochodowe (2szt.)
50 zł – tablice zabytkowe motocyklowe i ciągnikowe (1szt.)
1000 zł - tablice indywidualne (2 szt.)
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu
Wpłat można dokonać:
- w kasie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15
- w kasie Wydziału Komunikacji w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3
- na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790 
- opłatę ewidencyjną na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 02102044760000830200222828.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3 pokój nr 1 (parter), pokój nr 13 (I piętro) tel. 682 48 41 w. 21-22, 25 oraz 682 01 11 w. 21-22, 25.
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Rejestracja pojazdów odbywa się bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:
1. Rejestracja pojazdów odbywa się na zapisy w Wydziale Komunikacji (pokój nr 1) lub telefonicznie pod nr tel. 682 48 41 w. 21-22 w poniedziałek w godz. 8-17, od wtorku do piątku
w godz. 8-16.
2. Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu, na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, następuje czasowa rejestracja pojazdu z urzędu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, przed ponownym zarejestrowaniem, należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ ostatnio rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
5. Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) organ rejestrujący jest upoważniony do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
6. Wpłatę za recykling pojazdu dokonuje osoba wprowadzająca pojazd na terytorium RP przed pierwszą rejestracją w kraju w wysokości 500 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nr konta:
BGK III O/Warszawa 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 ( na dowodzie wpłaty należy wpisać numer identyfikacyjny VIN pojazdu)
a) Opłacie recyklingowej podlegają:
- samochody osobowe sprowadzone z UE i Państw trzecich,
- samochody zakupione w Polsce i po raz pierwszy rejestrowane,
- samochody ciężarowe do 3,5 t. włącznie,
- pojazdy trójkołowe silnikowe.
b) W przypadku, gdy wprowadzający pojazd (np. dealer) posiada sieć zbierania pojazdów na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – co zwalnia z wpłat na w/w Fundusz, wprowadzający pojazd jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy pojazdu oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci. Oświadczenie może być złożone na fakturze.
7. W przypadku, gdy sprzedający pojazd jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, do dokumentów należy załączyć poświadczoną przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
8. Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela-właścicieli.
9. - Właściciel – osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty. W przypadku braku dowodu – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
- Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
zaświadczenie o numerze REGON.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews