Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

Drukuj
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
Wydział Komunikacji
ul. Warszawska 3, 08-400 Garwolin
tel./fax (25) 682 48 41 lub (25) 682 01 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 23

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYMPODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
- określenie rodzaju wykonywania transportu drogowego,
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,
- czas, na jaki licencja ma być udzielona.
Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć:
a. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
b. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
c. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
e. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
f. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy,
g. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
h. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi,
i. dowód wpłaty za wydanie licencji.
j. dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z poświadczeniem zameldowania.
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy, do którego należy załączyć:
a. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi,
b. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
c. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
d. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
e. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
f. dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,
g. dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z poświadczeniem zameldowania.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata administracyjna za wydanie licencji:
Wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką:
na okres
od 2 do 15 lat - 700 zł.
od 15 do 30 lat - 800 zł.
od 30 do 50 lat - 900 zł.

Wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:
na okres
od 2 do 15 lat - 800 zł.
od 15 do 30 lat - 900 zł.
od 30 do 50 lat - 1000 zł.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.
• za zmianę licencji: 10% opłaty za licencję,
• za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku: 1% opłaty za licencję,
• za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku: 11% opłaty za licencję.
Opłata administracyjna za wydanie:
- zaświadczenia:
• 100 zł - na okres do 1 roku
• 200 zł - na okres do 2 lat
• 300 zł - na okres do 3 lat
• 400 zł - na okres do 4 lat
• 500 zł - na okres do 5 lat
- wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia:
• 20 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 1 roku
• 40 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 2 lat
• 60 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 3 lat
• 80 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 4 lat
• 100 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 5 lat
Wpłat można dokonać:
- w kasie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15
- w kasie Wydziału Komunikacji w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3 
- na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3, II piętro, pokój nr 21, tel. 682 48 41 w. 31 lub 682 01 11 w. 31.
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:
Licencje i zaświadczenia na międzynarodowy transport drogowy wydaje Minister Infrastruktury w Warszawie - w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego.
Licencja lub zaświadczenie nie obowiązuje w niezarobkowym przewozie osób do 9 osób łącznie z kierowcą oraz w niezarobkowym przewozie rzeczy o d.m.c. do 3,5 t.
Licencji lub zaświadczenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych zawarte w dokumentach załączonych do wniosku nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przewoźnik występuje z wnioskiem o wydanie nowej licencji.
Obowiązek uzyskania zaświadczenia do przewozu drogowego na potrzeby własne nie dotyczy przewozów wykonywanych:
- w zakresie działalności wytwórczej dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- w ramach powszechnych usług pocztowych,
- przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami.

Zgodnie z art. 39j ustawy o transporcie drogowym
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania lekarskie przeprowadzane są na zasadach Kodeksu pracy.
3. Zakres badań lekarskich, obejmuje ustalenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym.
4. Badania lekarskie – terminy badań
a) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
b) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.
5. Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej.
6. Badania lekarskie, o którym mowa wyżej, wykonują lekarze medycyny pracy posiadający jednocześnie uprawnienia do badań lekarskich kierowców (dwie pieczątki na orzeczeniu).

ZAŁĄCZNIKI:
Brak.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews