Pozwolenie na rozbiórkę

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
                              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-1).
2. Załączniki:

- pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie skreślenia obiektu z rejestru zabytków,

- prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko),

- decyzja o pozwoleniu wodno prawnym (jeżeli jest wymagana),

- zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego,

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł 
2. Za pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł
Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

Opłatę skarbową można wnieść:
gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.
Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej w terminie do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
1. Rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2. Projekt rozbiórki obiektu musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
3. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim: przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wymaganego przepisami o ochronie środowiska i uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków i budowli – nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8,0 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości oraz ich rozbiórka:
a) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
lub
b) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. PLIKI DO POBRANIA:

B-1_Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.pdf

B-4_Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.pdf