ZASŁUŻENI DLA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 2014

Drukuj

 ZASŁUŻENI DLA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 2014

Po raz dziewiąty Kapituła tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” jest wykonawcą uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego NR XXVII/176/2005 z dnia 24 marca 2005r. w sprawie ustanowienia w/w tytułu. 15 czerwca br. podczas uroczystych obchodów Dni Garwolina i Dni Powiatu Garwolińskiego, tegoroczni laureaci tytułu otrzymali statuetki z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Zadrożnej i Starosty Garwolińskiego Marka Chciałowskiego.

 

 

W dniu 4 czerwca Kapituła przyznająca tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, po raz dziesiąty wyróżniła tych, którzy swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji Powiatu Garwolińskiego.

 

Celem przyznawania tytułu jest potrzeba wyróżnienia osób i instytucji, które poprzez swoją działalność i realizację zadań zasługują na szczególne uznanie poprzez nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom pozarządowym oraz innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Garwolińskiego, albo też poprzez inne swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

 

W wyniku głosowania laureatami tegorocznego tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” zostały następujące osoby i instytucje:

 

1.Pan Tadeusz Zając „Meliorant” i Spółka w dziedzinie „Rozwój gospodarczy”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Garwolińskiego, a także za aktywność w życiu społecznym oraz udzielane wsparcie dla organizacji i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności.

 

2.Pan Stanisław Owczarczyk w dziedzinie „Działalność społeczna”. Tytuł nadaje się za zaangażowanie społeczne na rzecz kultywowania tradycji i ochronę dziedzictwa kulturowego dawnej wsi oraz autentycznych wartości kultury regionalnej Powiatu Garwolińskiego.

 

3.Pan Wiesław Gąska w dziedzinie „Działalność samorządowa”. Tytuł nadaje się za 16 – letnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Borowie, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności.

 

4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Garwolinie w dziedzinie „Nauka i oświata”. Tytuł nadaje się za 45 – letnią działalność szkoły w dziedzinie oświaty i wychowania młodzieży, osiągnięcia w regionie, województwie i kraju w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz promocję Powiatu Garwolińskiego.

 

5.Nadleśnictwo Garwolin w dziedzinie „Rolnictwo i ochrona środowiska”. Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność, zaangażowanie w realizację zadań gospodarki leśnej oraz promocję i działania w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem edukacji ekologicznej na terenie Powiatu Garwolińskiego.

 

6.Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w dziedzinie „Kultura i sztuka”. Tytuł nadaje się za całokształt działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz społeczności lokalnej, za kultywowanie i ochronę wartości kultury regionalnej Powiatu Garwolińskiego oraz zachowanie twórczego rozwoju tradycyjnych treści kultury poprzez dorobek artystyczny z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego regionu.

 


 

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułu w skład kapituły wchodzą: Przewodnicząca Rady Powiatu – jednocześnie przewodnicząca kapituły, Starosta Powiatu Garwolińskiego oraz laureaci dwóch ostatnich edycji tytułu. W roku bieżącym do konkursu złożono 15 wniosków. Statuetki zostały przyznane w sześciu dziedzinach. W bieżącym roku nie została przyznana statuetka w dziedzinie sport.

 

 

Foto. Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Garwolin