Przejdź do treści

Przepisanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innej osoby

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
PRZEPISANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA NA RZECZ INNEJ OSOBY


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 40.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia na rzecz innej osoby.
2. Załączniki:
  • kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • kserokopia zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), 
  • zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę / zgłoszenia na rzecz nowego inwestora,
  • dziennik budowy do wglądu.

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

UWGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Za decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł

2. Przeniesienie na rzecz innegi podmiotu praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia dotyczącego budowy lub przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy sieci: elektroenergetycznej obejmujacej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej - 90 zł

Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

Opłatę skarbową można wnieść:
gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym, za stanowiskien ochrony),
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.
Decyzję można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.
Na życzenie inwestora decyzja może być wysłana na podany adres.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej w okresie od 7 dni do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:

  1. Konieczność przenoszenia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.
  2. Przepisaniu może podlegać jedynie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, które jest ważne.
  3. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia (decyzje wydane po 23.08.2008r - 3 lata), w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (decyzje wydane po 23.08.2008r- 3 lata).
  4. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  5. W przypadku wygaśnięcia pozwolenie na budowę nowy inwestor może realizować roboty budowlane dopiero wówczas, gdy uzyska pozwolenie na dokończenie pozostałych robót lub nowe pozwolenie na budowę. 

 
PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia na rzecz innej osoby.pdf

 oświadczenie dotychczasowego inwestora.pdf

B-3_Oświdczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

B-4 Informacja uzupełniająca do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews