Przejdź do treści

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro) 
tel. + 48 25 68 42 600      fax +48 25  68  43 010 
                                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 9.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.
2. Załączniki:
  • charakterystyka obiektu oraz (w miarę potrzeby) projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z względnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  • propozycje rozwiązań zamiennych,
  • pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  • w zależności od potrzeb - pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.

 

UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616. 
Decyzja zostanie doręczona wnioskodawcy na wskazany przez niego adres. Decyzję można również odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku postanowienie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki w okresie do 30 dni od chwili uzyskania stosownego upoważnienia od ministra, który ustanowił dane przepisy techniczno-budowlane.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz z przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Można je zaskarżyć tylko łącznie z decyzją kończącą postępowanie tj. łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

UWAGI:

  1. Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych można uzyskać tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
  2. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
  3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo w drodze postanowienia, na które stronie nie służy zażalenie.
  4. Wniosek do ministra o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia.
  5. Właściwy minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków uzasadnionych szczególnym charakterem odstępstwa. Niespełnienie przez inwestora tych warunków będzie powodować odmowę wydania upoważnienia, a w konsekwencji odmowę udzielania zgody na odstępstwo oraz odmowę wydania pozwolenia na budowę.


PLIKI DO POBRANIA:

wniosek odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.pdf


Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews