Przejdź do treści

Wirus Ebola

Drukuj

Ebola - wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia

Po raz pierwszy wirus Ebola pojawił się w 1976 r. Odnotowano wtedy dwa jednocześnie występujące ogniska choroby, jedno w wiosce położonej w pobliżu rzeki Ebola w Demokratycznej Republice Konga, a drugie w odległych rejonach Sudanu.

Pochodzenie wirusa jest nieznane, ale na podstawie dostępnych badań uważa się, że prawdopodobnie naturalnym rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne (rudawkowate).


 

Najczęściej zadawane pytania na temat wirusa Ebola

1. Jaką chorobę wywołuje wirus Ebola?

Choroba wywoływana przez wirus Ebola (znana jako gorączka krwotoczna Ebola) jest ciężką, często śmiertelną chorobą – umiera do 90% zakażonych osób. Choroba występuje u ludzi, a także u ssaków naczelnych (małp, goryli i szympansów).

2. W jaki sposób ludzie mogą zarazić się wirusem Ebola?

W przypadku obecnie występującego ogniska choroby w Afryce Zachodniej, w większości odnotowanych przypadków wirus był przenoszony z człowieka na człowieka.

Do zakażenia dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu przerwanej powierzchni skóry lub błon śluzowych z krwią lub innymi płynami ustrojowymi lub wydzielinami (stolec, mocz, ślina, nasienie) osób zakażonych. Zakażenie może również wystąpić w przypadku kontaktu przerwanej skóry lub błon śluzowych osoby zdrowej ze środowiskiem, które zostało skażone zakaźnymi płynami czy wydzielinami pacjenta zakażonego wirusem Ebola, np. zabrudzone ubranie, pościel, czy użyte igły.

Ponad 100 pracowników opieki zdrowotnej opiekujących się chorymi było narażonych na kontakt z wirusem Ebola. Do narażenia dochodzi wtedy, gdy personel opiekujący się pacjentami zakażonymi wirusem Ebola nie używa środków ochrony osobistej lub gdy nie stosuje się w odpowiedni sposób środków zapobiegających i zwalczających zakażenie . Zakłady opieki zdrowotnej działające na wszystkich szczeblach systemu ochrony zdrowia - szpitale, kliniki, przychodnie i ośrodki zdrowia – powinny otrzymać informacje na temat choroby i sposobie przenoszenia zakażenia oraz rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa zalecanych w celu zwalczania zakażeń.

WHO radzi aby w przypadku występowania u członków rodziny lub danej społeczności objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem Ebola nie sprawować nad nimi opieki we własnym zakresie w warunkach domowych. Należy szukać pomocy lekarskiej w szpitalu lub ośrodku medycznym, w którym pracują lekarze i personel pielęgniarski posiadający odpowiednie kwalifikacje i wyposażenie do leczenia osób zakażonych wirusem Ebola. W przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny w domu, WHO zdecydowanie doradza powiadomienie lokalnych służb zdrowia publicznego w celu uzyskania właściwego przeszkolenia i wyposażenia (rękawice i środki ochrony osobistej) niezbędnego do prowadzenia leczenia, a także instrukcji w sprawie właściwego usuwania środków ochrony osobistej oraz informacji o tym, jak zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia i choroby w celu ochrony własnej, członków rodziny i społeczności.

Ponadto do przenoszenia zakażeń dochodziło również podczas obrządków pogrzebowych. Ceremonie pogrzebowe, w czasie których żałobnicy mają bezpośredni kontakt z ciałem zmarłego przyczyniały się do przenoszenia wirusa Ebola. Osoby zmarłe z powodu zakażenia wirusem Ebola należy przygotować do pogrzebu i grzebać przy zastosowaniu silnie chroniącej odzieży i rękawic. Pochówek musi odbyć się natychmiast po zgonie chorego. WHO doradza, aby zmarłymi na skutek zakażenia wirusem Ebola zajmował się przeszkolony i wykwalifikowany personel, który posiada odpowiedni sprzęt umożliwiający właściwy pochówek zmarłego.

Chorzy stanowią źródło zakażenia tak długo, jak długo wirus pozostaje obecny w ich krwi, płynach ustrojowych i wydzielinach. Dlatego pacjenci zakażeni wirusem Ebola muszą być pod ścisłą obserwacją personelu medycznego. Zanim mogą wrócić do domu, wykonuje się u nich badania laboratoryjne, aby upewnić się, że w ich organizmie nie ma już wirusa. Gdy personel medyczny zdecyduje, że pacjent może wrócić do domu, oznacza to, że osoba ta nie może już nikogo zakazić. Niemniej mężczyźni, którzy przebyli chorobę mogą przez okres do 7 tygodni od momentu wyzdrowienia nadal zakażać swoje partnerki, przekazując wirusa przez nasienie. Dlatego istotne jest, aby powstrzymali się od współżycia seksualnego przez okres co najmniej 7 tygodni po przebyciu choroby lub aby stosowali prezerwatywy w przypadku podjęcia współżycia w ciągu 7 tygodniu od momentu wyzdrowienia.

Generalnie do zakażenia dochodzi w przypadku kontaktu człowieka ze zwierzęciem zakażonym wirusem Ebola, a następnie wirus może przenosić się z człowieka na człowieka.


3. Kto jest najbardziej narażony na ryzyko zakażenia?

Podczas wystąpienia ogniska choroby wyższe ryzyko zakażenia zachodzi w przypadku następujących osób:

 • personel medyczny
 • rodziny i osoby mające bliski kontakt z osobami zakażonymi
 • żałobnicy, którzy mieli bezpośredni kontakt z ciałami zmarłych w czasie ceremonii pogrzebowych.
 • Należy zapoznać się z informacjami na temat choroby, sposobu przenoszenia wirusa i zasad zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. (Więcej informacji można znaleźć w odpowiedzi na poprzednie pytania dotyczące choroby wywoływanej przez wirus Ebola).
 • Należy przestrzegać zaleceń wydawanych przez właściwe służby Ministerstwa Zdrowia.
 • Jeżeli podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich lub ktoś z twojego otoczenia choruje na chorobę spowodowaną przez zakażenie wirusem Ebola, bezzwłocznie przekonaj tę osobę, aby skorzystała z właściwego leczenia w odpowiedniej placówce opieki zdrowotnej.
 • Jeżeli zamierzasz opiekować się chorą osobą w domu, powiadom o tym odpowiednie organy zdrowia publicznego, abyś został przeszkolony i otrzymał odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice, nieprzepuszczalne fartuchy, zamknięte buty oraz ochraniacze, maski i okulary chroniące przed rozpryskiwanymi płynami), jak również instrukcje, które będę przypominały o tym, jak należy we właściwy sposób opiekować się pacjentem, chronić siebie i rodzinę przed zakażeniem oraz usuwać w odpowiedni sposób środki ochrony osobistej po ich użyciu. UWAGA: WHO nie zaleca opieki domowej i zdecydowanie radzi osobom chorym i ich rodzinom, aby skorzystały z profesjonalnej opieki medycznej w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej.
 • Zaleca się, aby odwiedzając pacjentów w szpitalu lub opiekując się chorym w domu, myć ręce wodą i mydłem po dotknięciu pacjenta, kontakcie z płynami ustrojowymi chorego lub w przypadku dotykania rzeczy chorego i przedmiotów znajdujących się w jego otoczeniu.
 • Osoby zajmujące się zmarłymi na skutek zakażenia wirusem Ebola powinny używać odpowiednich środków ochronnych. Zmarli powinni być natychmiast grzebani przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie zdrowia publicznego i przeszkolone w zakresie bezpiecznych procedur pogrzebowych.
 • Oprócz standardowych zasad bezpieczeństwa, pracownicy opieki zdrowotnej powinni ściśle stosować środki zalecane w celu zwalczania zakażenia, aby uniknąć narażenia i kontaktu z zakażoną krwią, płynami ustrojowymi lub skażonymi przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu chorego, takimi jaki zabrudzona pościel pacjenta lub zużyte igły.
 • Wszyscy odwiedzający i personel medyczny powinni bezwzględnie korzystać ze środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny obejmować minimum: rękawice, nieprzepuszczalny fartuch, zamknięte buty z ochraniaczami, maskę, okulary chroniące przed rozpryskiwanym płynem (gogle lub osłonę na twarz).
 • Nadzór epidemiologiczny nad chorobą i wymianę informacji z regionami, w których mogą występować ogniska choroby;
 • Pomoc techniczną w celu zbadania i ograniczenia zagrożeń zdrowotnych w przypadku, gdy dojdzie do wybuchu zakażenia, w tym pomoc w miejscu występowania ogniska zakaźnego w celu zidentyfikowania chorych i śledzenia wzorców rozprzestrzeniania się choroby;
 • Doradztwo dotyczące sposobów zapobiegania zakażeniom i leczenia chorych;
 • Wydelegowanie ekspertów oraz dystrybucję środków zaopatrzenia medycznego (takich jak środki ochrony osobistej dla personelu medycznego) na prośbę zainteresowanego państwa;
 • Działania informacyjne mające na celu podniesienia świadomości i wiedzy na temat choroby i zalecanych środków ochronnych w celu zwalczania przenoszenia wirusa;
 • Uruchomienie – na prośbę zainteresowanych - regionalnych i globalnych sieci ekspertów w celu zapewnienia pomocy oraz ograniczanie potencjalnych międzynarodowych skutków zdrowotnych oraz zakłóceń w podróżach i wymianie handlowej.
 • podróżni unikali wszelkich kontaktów z zakażonymi pacjentami
 • personel medyczny udający się w rejony występowania ogniska zakaźnego ściśle przestrzegał wytycznych WHO w sprawie zwalczania zakażeń
 • każdy, kto przebywał w rejonach, w których ostatnio wykryto przypadki zakażenia wiedział, jak wyglądają objawy zakażenia i skorzystał z pomocy medycznej przy pierwszych oznakach choroby,
 • lekarze opiekujący się podróżnymi powracającymi z rejonów występowania ogniska zakaźnego, u których zaobserwowano podobne objawy, rozważyli możliwość zakażenia wirusem Ebola.

Niezbędne są dodatkowe badania, aby ustalić, czy poszczególne grupy, np. osób o obniżonej odporności lub cierpiących na inne choroby, są bardziej niż inne osoby narażone za zakażenie wirusem.

Narażenie na oddziaływanie wirusa można kontrolować, wykorzystując środki ochrony w szpitalach i przychodniach, podczas zgromadzeń lub w domu.

4. Jakie są typowe oznaki i objawy zakażenia?

Nagle pojawiająca się gorączka, znaczne osłabienie, ból mięśni, ból głowy i gardła to typowe objawy. Następnie pojawiają się wymioty, biegunka, wysypka, zaburzenia czynności nerek i wątroby, a w części przypadków krwawienia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Wyniki badań laboratoryjnych wskazują m.in. niski poziom białych krwinek i płytek krwi oraz podwyższony poziom enzymów wątrobowych.

Okres inkubacji wirusa czyli czas od momentu zakażenia do wystąpienia objawów wynosi od 2 do 21 dni. Pacjent zaczyna zakażać w momencie pojawienia się objawów. W okresie inkubacji nie przekazuje wirusa.

Chorobę i zakażenie wirusem Ebola można potwierdzić jedynie za pomocą badań laboratoryjnych.


5. Kiedy należy skorzystać z opieki lekarskiej?

Jeżeli ktoś przebywał w rejonie znanym z występowania wirusa Ebola lub miał kontakt z osobą, która została zakażona, lub u której podejrzewa się zakażenie wirusem Ebola, i pojawiają się u niego objawy, powinien natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Wszystkie przypadki osób, u których podejrzewa się chorobę należy bezzwłocznie zgłaszać do najbliższej placówki opieki zdrowotnej. Dla poprawy przeżywalności chorych niezmiernie istotne jest natychmiastowe udzielenie pomocy lekarskiej. Ważne jest również zapobieganie rozszerzaniu się choroby, dlatego natychmiast należy wdrożyć procedury zapobiegania zakażeniom.


6. Jak przebiega leczenie?

Ciężko chorzy pacjenci wymagają intensywnej opieki medycznej. Często są odwodnieni i należy im podawać dożylnie płyny lub nawadniać drogą doustną, podając roztwory zawierające elektrolity. Obecnie nie ma skutecznego leku na tę chorobę.

Część pacjentów objętych odpowiednią opieką lekarską dochodzi do zdrowia.

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa, osoby, u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie wirusem powinny być izolowane od pozostałych pacjentów i leczone przez personel medyczny stosujący ściśle określone zasady bezpieczeństwa w celu zapobiegania zakażeniom.


7. Co mogę zrobić? Czy chorobie można zapobiec? Czy są szczepienia?

Obecnie nie ma dopuszczonego leku lub szczepionki chroniącej przed chorobą wywoływaną przez wirus Ebola, ale prace nad przygotowaniem kilku preparatów są w toku.

Metody zapobiegania zakażeniom i przenoszeniu wirusa

Pierwotne zakażenie wirusem Ebola występuje u osób, które miały kontakt z zakażonymi zwierzętami lub mięsem takich zwierząt, natomiast wtórne zakażenie odnotowuje się u osób, które miały bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi chorego w przypadku niestosowania środków ochronnych przy pracy z pacjentem lub w czasie stwarzających zagrożenie zdrowotne ceremonii pogrzebowych. Jeśli chodzi o obecnie występujące ognisko choroby, to u większości chorych doszło do zakażenia poprzez przenoszenie wirusa z człowieka na człowieka. Można podjąć konkretne działania w celu zapobiegania zakażeniom i ograniczenia lub zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.

Ponadto, należy ograniczyć kontakty ze zwierzętami, w przypadku których zachodzi duże ryzyko zakażenia (nietoperze owocożerne, małpy) w rejonach, w których odnotowano wystąpienie wirusa. Produkty pochodzenia zwierzęcego (krew i mięso) należy przed spożyciem dokładnie gotować.


8. Jak powinien postępować personel medyczny? Jak pracownicy opieki zdrowotnej mogą chronić się przed zakażeniem, opiekując się pacjentami?

Personel medyczny opiekujący się pacjentami, w przypadku których zachodzi podejrzenie, lub u których potwierdzono zakażenie wirusem Ebola, narażony jest na wyższe ryzyko zakażenia niż pozostałe grupy ludności. W czasie występowania ogniska zakaźnego należy podjąć szereg ważnych działań, które zmniejszą lub zahamują rozprzestrzenianie się wirusa i zapewnią ochronę personelu medycznego i pozostałych osób przebywających w zakładach opieki zdrowotnej. Działania te określa się mianem „standardowych i dodatkowych zasad bezpieczeństwa”. Są to zalecenia sporządzone w oparciu o udokumentowane badania, które wykazały, że zastosowanie wskazanych środków ostrożności zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażeń. Poniższe pytania i odpowiedzi opisują w szczegółowy sposób zalecane zasady bezpieczeństwa.

Czy pacjentów, u których podejrzewa się, lub u których potwierdzono zakażenie wirusem Ebola należy izolować od pozostałych pacjentów?

Zaleca się, aby pacjenci, u których podejrzewa się, lub u których potwierdzono zakażenie wirusem Ebola byli umieszczani w jednoosobowych izolatkach. Jeżeli nie ma izolatek, dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem należy wydzielić specjalne pomieszczenia, gdzie będę izolowani od pozostałych chorych. W wyznaczonych pomieszczeniach należy również izolować chorych z potwierdzonych zakażeniem od tych, u których zachodzi podejrzenie zakażenia. Dostęp do tych pomieszczeń powinien być ograniczony, a potrzebny sprzęt należy przeznaczyć wyłącznie do użytkowania w wydzielonych pomieszczeniach, w których leczy się pacjentów z potwierdzonym zakażeniem oraz w pomieszczeniach, gdzie leczy się chorych, u których podejrzewa się zakażenie. Należy wyznaczyć zespół personelu klinicznego oraz pozostałych pracowników, którzy będą pracowali wyłącznie w izolatkach i wyznaczonych pomieszczeniach.

Czy dopuszcza się odwiedziny w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażenia wirusem Ebola?

Preferuje się zaniechanie odwiedzin u pacjentów zakażonych wirusem Ebola. Jeżeli nie jest to możliwe, dostęp należy umożliwić jedynie tym osobom, których obecność jest niezbędna ze względu na dobrostan pacjenta i opiekę nad nim, np. dopuszczenie rodziców leczonego dziecka.

Czy przy opiece nad chorymi wymagane są środki ochrony?

Czy ważne jest zachowanie higieny rąk?

Higiena rąk ma zasadnicze znaczenie i czynności higieny rąk należy wykonywać:

- przed nałożeniem rękawic i środków ochrony osobistej przed wejściem do izolatki/wyznaczonych pomieszczeń; zanim u pacjenta przeprowadzi się procedury oczyszczania lub aseptyczne;

- po wystąpieniu ryzyka ekspozycji lub po zaistniałej ekspozycji na krew lub płyny ustrojowe pacjenta;

- po dotknięciu (nawet potencjalnym dotknięciu) skażonych powierzchni, przedmiotów lub sprzętu znajdującego się w otoczeniu pacjenta;

- po zdjęciu środków ochrony osobistej przed opuszczeniem izolowanych pomieszczeń.

Ważne, aby uświadomić sobie, że zaniedbanie czynności higieny rąk po zdjęciu środków ochrony osobistej zmniejszy lub zniweczy ochronę, którą zapewnia stosowanie środków ochrony osobistej.

Dla celów higieny rąk można używać preparatów na bazie alkoholu lub mydła i bieżącej wody oraz stosować prawidłowe techniki czyszczenia rąk zalecane przez WHO. Istotne jest, aby zawsze oczyścić ręce za pomocą mydła i wody, jeżeli są w widoczny sposób zabrudzone. Preparaty do oczyszczania rąk na bazie alkoholu powinny być dostępne w każdym punkcie opieki nad pacjentem (przy wejściu oraz w izolatkach i wyznaczonych pomieszczeniach), jak również bieżąca woda, mydło i jednorazowe ręczniki.

Jakie inne zasady bezpieczeństwa należy wprowadzić w placówkach opieki zdrowotnej?

Pozostałe istotne zasady bezpieczeństwa obejmują bezpieczne procedury iniekcji i dostępu do żył, w tym bezpieczne postępowanie z ostrymi narzędziami, regularne i dokładne czyszczenie otoczenia, odkażanie powierzchni i sprzętu oraz właściwe postępowanie z zabrudzoną pościelą i odpadami.

Ponadto należy zapewnić bezpieczne postępowanie z próbkami laboratoryjnymi pobranymi od osób z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem wirusem Ebola, a także bezpieczne postępowanie z ciałami zmarłych i szczątkami w przypadku sekcji zwłok i przygotowania pochówku. Personel medyczny oraz pozostały personel wykonujący zadania wymagające kontaktu z pacjentami, u których potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie wirusem Ebola powinien stosować odpowiednie środki ochrony osobistej oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i procedur zalecanych przez WHO.


9. Czy można wierzyć pogłoskom, że niektóre produkty spożywcze mogą zapobiegać lub leczyć zakażenie wirusem Ebola?

WHO zdecydowanie zaleca, aby informacje zdrowotne dotyczące choroby wywoływanej przez wirus Ebola uzyskać od organów zdrowia publicznego.

Nie ma leku, który leczy chorobę wywołaną przez wirus Ebola, a najlepszą metodą leczenia jest intensywna opieka zapewniana przez pracowników szpitala ściśle przestrzegających procedur mających na celu zwalczanie zakażenia. Zakażenia można zwalczać stosując zalecane środki ochronne.


10. W jaki sposób WHO chroni zdrowie ludności podczas występowania ognisk choroby?

WHO zapewnia doradztwo techniczne dla państw i społeczności, w których odnotowuję się występowanie wirusa, aby udzielić im pomocy w przygotowaniu się i podjęciu odpowiednich działań w przypadku wystąpienia ognisk zakaźnych.

11. Dlaczego w czasie występowania ogniska choroby, liczba przypadków odnotowywanych przez służby może wzrastać lub maleć?

W przypadku wystąpienia ogniska wirusa Ebola, organy zdrowia publicznego państwa, w którym doszło do wybuchu zakażenia, prowadzą sprawozdawczość obejmującą liczbę odnotowanych przypadków i zgonów. Dane mogą zmieniać się codziennie. Liczba przypadków obejmuje zarówno chorych z podejrzeniem zakażenia, jak i tych u których potwierdzono w badaniach laboratoryjnych zakażenie wirusem Ebola. Niekiedy liczbę podejrzanych i potwierdzonych przypadków zgłasza się łącznie. Czasami przypadki potwierdzone i podejrzenia zakażenia ujmuje się odrębnie. Dlatego dane mogą się zmieniać w zależności od zmiany liczby przypadków potwierdzonych i podejrzeń.

Generalnie łatwiej jest ocenić sytuację w zakresie zdrowia publicznego i ustalić właściwy sposób postępowania, analizując trendy wyznaczane przez dane dotyczące wykrytych przypadków na przestrzeni czasu oraz wykorzystując dodatkowe informacje.12. Czy bezpieczne są podróże w rejonie, gdzie występuje ognisko choroby? Co radzi WHO w sprawie podróży?

W przypadku wystąpienia ogniska choroby, WHO regularnie analizuje sytuację w zakresie zdrowia publicznego i w razie potrzeby wydaje zalecenia dotyczące ograniczenia podróży lub wymiany handlowej, a także może poinformować władze danego kraju o konieczności wdrożenia tych zaleceń. Obecnie WHO analizuje zalecenia dotyczące podróży i w ciągu najbliższych dni opublikuje informacje dotyczące podróży.

Podróżni powinni zawsze zachować czujność w sprawach dotyczących własnego stanu zdrowia oraz osób, z którymi przebywają, ale ryzyko zakażenia wśród podróżnych jest bardzo małe, ponieważ przenoszenie wirusa z człowieka na człowieka następuje podczas bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi lub wydzielinami zakażonych pacjentów.

Czy podróżowanie z osobą zakażoną wirusem Ebola jest bezpieczne?

Tak jak w przypadku każdej choroby, zawsze istnieje możliwość, że osoba, która była narażona na działanie wirusa Ebola, może udać się w podróż. Jeżeli u tej osoby nie pojawiły się objawy (patrz: pytanie 4), to nie przenosi zakażenia na osoby pozostające w jej otoczeniu. Jeżeli pojawiły się u niej objawy, powinna natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej przy pierwszych oznakach złego samopoczucia. Może to oznaczać konieczność powiadomienia personelu pokładowego, jeżeli dochodzi do tego na pokładzie samolotu lub statku, lub po przybyciu do miejsca docelowego należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Podróżni, u których obserwuje się początkowe objawy zakażenia wirusem Ebola powinni być odizolowani, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Pomimo że ryzyko, iż jeden z podróżnych znajdzie się w takiej sytuacji jest bardzo małe, zaleca się w takich okolicznościach prześledzenia, z kim dana osoba miała kontakt.Czy bezpieczna jest podróż służbowa do Afryki Zachodniej lub odwiedziny zamieszkałej tam rodziny lub przyjaciół?

Ryzyko, że u turysty lub osoby podróżującej służbowo dojdzie do zakażenia wirusem Ebola podczas wizyty w rejonie występowania choroby, a następnie do rozwoju choroby po powrocie do domu jest bardzo małe, nawet jeżeli podczas wizyty odwiedzano rejony, w których zgłoszono przypadki pierwotnego zakażenia. Przeniesienia wirusa wymaga bezpośredniego kontaktu z krwią, wydzielinami, organami lub innymi płynami ustrojowymi zakażonej osoby - żyjącej lub zmarłej, lub zwierzęcia, a prawdopodobieństwo, że przeciętny podróżny będzie miał taki kontakt jest niewielkie. Niemniej turystom doradza się unikanie tego typu kontaktów.

Podobnie w przypadku, gdy ktoś odwiedza rodzinę lub przyjaciół w rejonie, gdzie występuje ognisko zakażenia, ryzyko jest małe, chyba że dana osoba będzie miała bezpośredni kontakt fizyczny z chorym lub zmarłym. W takim przypadku bardzo ważne jest powiadomienie organów zdrowia publicznego oraz uczestniczenie w procesie śledzenia odbytych kontaktów. Prześledzenie kontaktów służy do potwierdzenia, że dana osoba nie była narażona na oddziaływanie wirusa Ebola, a także do zapobiegania rozszerzaniu się choroby poprzez zastosowanie monitoringu.

Generalnie w sprawie podróży WHO doradza, aby

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży należy zapoznać się z oceną ryzyka podróży i transportu.

Zalecenia dla organów zdrowia publicznego i sektora transportu znajdują się pod adresem: http://who.int/ith/updates/20140421/en/.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews