Przejdź do treści

Zmiana ustawy „PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE”

Drukuj

26 sierpnia 2014 r., pod pozycją nr 1133, w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. W swej zasadniczej części weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zawiera ona sporo nowości istotnych dla przedsiębiorców eksploatujących złoża kopalin będące źródłem surowców budowlanych.

 

KOPALINY WYDOBYWANE NA POTRZEBY WŁASNE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

 • Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienił się organ właściwy do przyjmowania zgłoszeń o podęciu ww. działalności. Stał się nim, zamiast starosty, dyrektor okręgowego urzędu górniczego, który ustalał będzie także opłatę podwyższoną w przypadku naruszania wymagań określonych w ustawie (np. nielegalna eksploatacja), związanych z wymienionym wydobywaniem kopalin. Opłata podwyższona będzie ustalana w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej kopaliny.
 • Osoba zamierzająca pozyskać kopalinę na własne potrzeby, jest zobowiązana z 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomić o tym na piśmie Okręgowy Urząd Górniczy (ul. Wilcza 46; 00-679 Warszawa), podając lokalizację zamierzonych robót oraz czas ich wykonywania.
 • W art. 21 zmienionej ustawy dodano nowy ust. 6, z którego treści wynika, że w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ konieczności uzupełnienia wniosku składanego w sprawach określonych w Dziale III Koncesje, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, termin jego rozpatrzenia będzie biegł od dnia jego wpływu w wersji uzupełnionej.

KONCESJE

 • Zmiany dotyczą także treści wniosku koncesyjnego. Zamiast określania w nim „stanu prawnego nieruchomości, w granicach których wykonywana ma być zamierzona działalność” podaje się obecnie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości wraz z oznaczeniem tych nieruchomości, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (art. 24 ust. 1 pkt 1). Nowe brzmienie uzyskał art. 24 ust. 1 pkt 5 – nakazuje on teraz przedstawianie we wniosku koncesyjnym wykazu „obszarów objętych szczególnymi formami ochrony”, przy czym wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla potwierdzenia danych właścicieli nieruchomości, do wniosku koncesyjnego załącza się wypisy z ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 2). Nie trzeba już przedkładać informacji o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność.
 • Zmieniły się warunki odmowy udzielenia koncesji (w art. 29 dodano ust. 1a). Odmawia się udzielenia koncesji również w sytuacji, gdy wniosek o jej udzielenie dotyczy tej samej przestrzeni, rodzaju działalności, rodzaju kopaliny - objętej już koncesją udzieloną innemu podmiotowi.
 • Koniecznie zapamiętać należy, że na podstawie nowego ust. 2a w art. 41, decyzje i pisma wydawane w toku postępowań prowadzonych na podstawie Działu III Koncesje, ustawy Prawo geologiczne i górnicze doręczać się będzie stronom tych postępowań na adres określony w ewidencji gruntów i budynków, chyba że strona poda inny adres. Szczególnie istotne staje się zatem zwrócenie uwagi na aktualność wymienionych danych ewidencyjnych.
 • W art. 161 staroście dodano sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
  • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
  • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne,

OTWORY WIERTNICZE, W TYM STUDNIE

Zgodnie z nowelizacją, ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się do wykonywania wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m, w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews