Przejdź do treści

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Drukuj

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
         tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
           e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 29 ust. 1 pkt 1a i art. 30.

- Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),

2. Załączniki:

a) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu budowlanego. Projekt powinien zawierać:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

- projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia;

- stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

- w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

- informację o obszarze oddziaływania obiektu.

b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3);

c) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

d) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

1. Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu

· za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1 zł

· nie więcej niż – 539 zł

Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego przebudowy wolnostojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50 % stawki jak za budowę.

2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – do każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Za wyjątkiem np.: poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów;

Opłatę skarbową można wnieść:

· gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),

· w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin

Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.

Kopię złożonego zgłoszenia lub ewentualne potwierdzenie o braku sprzeciwu można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 21 dni. Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.

Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:

1. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywanie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

3. Do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego balet dołączyć dokumenty, o których mowa w art.33 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

4. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 roku poz. 1935).

5. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem w.w. terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wydania sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót.

7. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

8. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

9. Nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.

10. Orgn administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli między innymi :

a. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;

11. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r poz. 2188) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

12. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

13. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji archtektoniczno-bbudowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

14. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

15. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

a. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

b. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

c. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

16. Budynki mieszkalne jednorodzinne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie..

17. Do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego można przystąpić, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

18. Kopię zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego przebudowy wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

19. Organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje projekty budowlane załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.

PLIKI DO POBRANIA:

B-2_zgłoszene budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf

B-3_Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

B-4_Informcja uzupełniajaca do oświadcznia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews