Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 2014

Drukuj

 

Uchwała Nr XL / 252 / 2014

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 29 września 2014 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 r. poz. 632) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało postanie kosztów, obowiązujących na obszarze Powiatu Garwolińskiego, w następującej wysokości:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie w zł

Opłata za każdą dobę przechowywania w zł

Wysokość kosztów w razie odstąpienia w zł

1.

Rower lub motorower

100

15

50

2.

Motocykl

200

22

100

3.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

440

33

220

4.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej   3,5t do 7,5t

550

45

275

5.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t

780

65

390

6.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1150

120

575

7.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1400

180

700

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 12298).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.