Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 2015

Drukuj

Uchwała Nr XI / 58 / 2015

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 29 października 2015 r.

 

w sprawie obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi

oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi

w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

w następującej wysokości:

1)         rower lub motorower:

a)         za usunięcie - 100,00 zł,

b)         za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 15,00 zł,

2)         motocykl:

a)         za usunięcie - 200,00 zł,

b)         za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 22,00 zł,

3)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a)         za usuniecie - 440,00 zł,

b)         za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 33,00 zł,

4)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a)         za usuniecie - 550,00 zł,

b)         za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 45,00 zł,

5)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a)         za usuniecie - 780,00 zł,

b)         za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 65,00 zł,

6)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a)         za usuniecie - 1 150,00 zł,

b)         za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 120,00 zł,

7)         pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a)         za usuniecie - 1 400,00 zł,

b)         za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 180,00 zł.

§ 2.

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1)         rower lub motorower - 50,00 zł;

2)         motocykl - 100,00 zł;

3)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220,00 zł;

4)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275,00 zł;

5)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390,00 zł;

6)         pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575,00 zł;

7)         pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XL/252/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 9726).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 roku.