Przejdź do treści

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Drukuj

 

Zagadnienie ochrony środowiska jest niezwykle istotne, bez względu na zmiany jakie dokonują się w otaczającym nas świecie. Nieustannie podnosząc standard życia musimy jednocześnie troszczyć się o nasze naturalne środowisko, aby mimo naszych działań nadal pozostało niezniszczone dla następnych pokoleń

art_392Ścieki są to wody zużyte, powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, oraz wody opadowe i inne odpływające do kanalizacji lub zbiorników zamkniętych z terenów zagospodarowanych (ścieki deszczowe, burzowe, hodowlane). Odbiornikiem ścieków mogą być wody powierzchniowe: płynące i stojące, a także gleba. 

 


Ścieki te zawierają dużą ilość zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych. Mogą w nich znajdować się także wirusy i bakterie chorobotwórcze oraz jaja robaków pasożytniczych. Skażenie wód powierzchniowych i podziemnych ściekami bytowymi stanowi poważne zagrożenie higieniczne, a także epidemiologiczne. W przeciętnym gospodarstwie domowym ilość wyprodukowanych ścieków zwykle nie przekracza 5m3 w ciągu doby. Oczyszczanie ścieków jest tak samo niezbędne, jak i zapewnienie wody pitnej, czy doprowadzenie energii elektrycznej. W sytuacjach, kiedy miejscowość charakteryzuje się rozproszonym systemem zabudowy, brak jest dostatecznie chłonnych odbiorników ścieków, niekorzystna jest topografia terenu, wówczas prawidłowo zastosowany indywidualny system oczyszczania ścieków może okazać się rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż system zbiorowy, a równie jak on wydajny. Ścieki powstałe w gospodarstwach domowych posiadają specyficzną charakterystykę, dzięki czemu mogą być w prosty sposób dezaktywowane. 
Oczyszczanie biologiczne, które zachodzi w oczyszczalniach przydomowych można przyrównać do naturalnej metody oczyszczania zachodzącej w przyrodzie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków odebrały racje bytu bezodpływowym zbiornikom takim jak szambo. 
Koszt zakupu szamba jest zbliżony do nakładu, jaki trzeba ponieść na małą przydomową oczyszczalnie ścieków, ale różnice pomiędzy kosztami eksploatacji tych urządzeń są znaczne. 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga spełnienia określonych wymagań prawnych: 

 • budowa urządzenia o przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę, a wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 z późniejszymi zmianami - art. 29 ust 1 pkt. 3 oraz art.30 ust 1 pkt. 1 )
 • Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego. Aby było to możliwe muszą być spełnione łącznie następujące warunki: ilość odprowadzanych ścieków nie przekracza 5m3 na dobę, BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %. BZT5 i zawiesina ogólna to wskaźniki charakteryzujące wielkości zanieczyszczeń w ściekach. Najlepiej zażądać od sprzedającego przydomową oczyszczalnię atestu lub aprobaty technicznej gwarantującej skuteczność działania oczyszczalni na w/w poziomie. Miejsce wprowadzania ścieków musi być oddzielone jest od poziomu wodonośnego wód podziemnych co najmniej 1,5 m warstwą gruntu
 • przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków i służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 37)
 • odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliższego przewodu rozsączającego oczyszczone ścieki w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód nie może być mniejsza niż 30 m. (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 31 ust. 1 pkt 4)
 • odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 2 m (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 36 ust. 2 pkt 2/) 

 

Droga przez urzędy jest następująca: 

 1. w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego należy zakupić mapkę sytuacyjno-wysokościową i własnoręcznie, poprawnie technicznie, nakreślić położenie instalacji oczyszczalni na działce i jej przyłączenie do domu
 2. Wydziale Budownictwa Starostwa pobrać druk zgłoszenia na budowę i prawidłowo wypełnić
 3. Jeśli przewidywany jest zrzut oczyszczonych ścieków poza granicę działki należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 4. złożyć wszystkie te dokumenty w Wydziale Budownictwa Starostwa co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia prac. Do wykonania tych robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Jeśli nie ma w tym terminie odpowiedzi, można budować oczyszczalnię
 5. po wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, należy dokonać zgłoszenia zamiaru przystąpienia do jej eksploatacji do właściwego urzędu gminy lub miasta ( nie jest wymagane w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ) 

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinno  zawierać : 

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji(nr działki, obręb); 
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług; 
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 
 5. wielkość i rodzaj emisji; 
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
 8. jeżeli wójt / burmistrz w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu można przystąpić do eksploatacji oczyszczalnia

W sprawach związanych z dofinansowaniem inwestycji ze środków pomocowych, należy zgłosić się do gminnych lub powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub powiatowych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews