Przejdź do treści

FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013

Drukuj

Usuwanie wyrobów azbestowych wymaga zachowania szczególnych procedur postępowania i przestrzegania przepisów, aby nie spowodować emisji włókien azbestowych do środowiska i narażenia zdrowia. Możliwe jest pozyskanie środków finansowych na ten cel zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych.

Ogólnopolskie instrumenty wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów zawierających azbest oferowane są potencjalnym beneficjentom przez: 

I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • podmiotów świadczących usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorców.Oferta wsparcia finansowego: oprocentowane pożyczki oraz dotacje na koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia (składowania) wyrobów zawierających azbest. 
Kryterium: ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu – 10 tys. Mg. 
Minimalna kwota pożyczki: 2 mln. zł. 
Minimalna kwota dotacji : nieokreślona. 
Informacje: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa tel. 022 459 01 00, fax 022 459 01 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,www.nfosigw.gov.pl 

II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla

 • osób fizycznych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego,
 • osób prawnych,
 • spółek osobowych, prowadzących działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.Oferta wsparcia finansowego: dotacja w formie refundacji części wydatków na rozbiórkę i unieszkodliwienie materiałów szkodliwych (w tym azbestu) pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka ta jest niezbędna w celu realizacji projektu. 
Kryterium: usunięcie azbestu jest elementem całego projektu. 
Maksymalna kwota dotacji: 300 tys. zł 
Informacje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, tel. 0 800 380 084, fax 022 318 53 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.arimr.gov.pl 

III. Linia KfW5 w Banku Ochrony Środowiska dla: 

 

 • małych i średnich przedsiębiorstw.


Oferta wsparcia finansowego: kredyt na koszty unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 
Kryterium: głównie budowa wodociągów bezazbestowych oraz wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych z płyt azbestowych. 
Maksymalna kwota indywidualnego kredytu: 250 tys. euro. 
Okres kredytowania: minimum 5 lat, maksimum 10 lat. 

IV. Bank Ochrony Środowiska dla: 

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorców,
 • jednostek samorządu terytorialnego.Oferta wsparcia finansowego: kredyt na koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia (składowania) wyrobów zawierających azbest oraz zakup i położenie nowego pokrycia dachowego. 
Okres kredytowania: do 5 lat. 
Okres realizacji inwestycji: do 6 m-cy. 
Maksymalna kwota kredytu:do 100% kosztów zakupu i montażu. 

W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez właściwe Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z WFOŚiGW oraz Regionalne Programy Operacyjne. 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ofertę wsparcia finansowego oferują: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla: 

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych,
 • jednostek organizacyjnych administracji publicznej nieposiadających osobowości prawnej,
 • związków celowych tych osób.Oferta wsparcia finansowego: dotacja do 100% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia (składowania) wyrobów zawierających azbest oraz dopłata do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska. 
Warunki kredytowania: sporządzenie i złożenie przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, posiadanie prawomocnych decyzji administracyjnych związanych z zakresem wykonywanych prac, wykonanie i przedłożenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia i wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
Informacje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel. 022 853 53 21, fax 022 853 53 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.wfosigw.pl 

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z WFOŚiGW w Warszawie dla: 

 • klientów indywidualnych,
 • klientów korporacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego.Oferta wsparcia finansowego: kredyt preferencyjny do 70% kosztów (w indywidualnych przypadkach do 90%) działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. 
Informacje: I Oddział w Warszawie, Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa, tel. 022 336 01 13, fax 022 647 04 47, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 
II Oddział w Warszawie, Al. Solidarności 104, 00-958 Warszawa, tel. 022 532 71 00, fax 022 632 52 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 
III Oddział w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, tel. 022 850 87 18, fax 022 850 88 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, a w nim Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi oraz Działanie 5.2 Rewitalizacja miast. 
Informacje: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. 022 295 20 00, fax 022 295 20 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.mazovia.pl 

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi dla: 

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych z osobowością prawną,
 • podmiotów działających w oparciu o partnerstwo publiczno-prawne,
 • podmiotów wykonujących usługi na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów posiada samorząd,
 • podmiotów wykonujących usługi publiczne,
 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych,
 • jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
 • zakładów opieki zdrowotnej zakontraktowanych z NFZ.Oferta wsparcia finansowego: dotacja przekazywana w formie zaliczek lub refundacji wydatków. 
Warunki dofinansowania: przedsięwzięcia zapisane w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, obsługujące do 150 tyś. mieszkańców, nieobjęte zakresem pomocy PROW. 

Działanie 5.2 Rewitalizacja miast dla: 

 

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych z osobowością prawną, 
 • spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 
 • instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych, 
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS, 
 • jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, 
 • organów administracji rządowej, 
 • podmiotów działających w oparciu o partnerstwo publiczno-prawne. 


Oferta wsparcia finansowego: dotacja przekazywana w formie zaliczek lub refundacji wydatków. 
Warunki dofinansowania: projekty muszą być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews