UWAGA ROLNICY - OD 2012r. ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI PRZY PŁATNOŚCIACH

Drukuj

Zasada wzajemnej zgodności, czyli powiązanie otrzymywania płatności bezpośrednich z obowiązkiem spełniania przez gospodarstwo określonych przepisami wymogów jest wprowadzany etapowo w nowych państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, a w pełni będzie obowiązywał od 2012 roku. Spełnienie tych wymogów będzie stanowiło również warunek otrzymania płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku działań rolnośrodowiskowych, gospodarowania na obszarach górskich i o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarów "Natura 2000", obszarów związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zalesiania gruntów rolnych.

Przestrzeganie minimalnych wymagań określonych w ramach wzajemnej zgodności jest co prawda obowiązkowe obecnie dla wszystkich gospodarstw, ale dopiero od 2012 roku będą ściśle związane z przyznawaniem płatności bezpośrednich dla rolników polskich. Ich nieprzestrzeganie będzie skutkowało obniżaniem kwot płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia w przypadku nieprzestrzegania ustalonych wymagań w kolejnych latach. 


Minimalne wymagania będą dotyczyły: 

 1. ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie działalności, a w tym: 
  1. ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory poprzez przestrzeganie zakazu niszczenia gniazd, płoszenia, chwytania i zabijania ptaków objętych ochroną jak też zakazu zrywania, zbierania i niszczenia roślin i grzybów objętych ochroną oraz wypalania posiadanych łąk, pastwisk i nieużytków, 
  2. ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem poprzez odpowiednie przechowywanie olejów odpadowych (napędowego, opałowego itp.), benzyny, środków ochrony roślin, nawozów naturalnych i kiszonek, odpowiednie wykorzystywanie komunalnych osadów ściekowych i nawozów (posiadanie planu nawożenia i bilansu azotu). 
 2. Wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz roślin, a w tym: 
  1. rejestracja siedziby stada, prowadzenie ksiąg rejestracji zwierząt oraz ich odpowiednia oznakowanie 
  2. prowadzenie dokumentacji leczenia zwierząt, przestrzeganie zakazu stosowania niektórych związków chemicznych (np. o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym czy betaagonistycznym), niezwłoczne zgłaszanie rozpoznanej choroby zakaźnej zwierząt właściwym organom i odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa, 
  3. przestrzeganie zakazu karmienia zwierząt niedozwoloną dla danego gatunku paszą (np. przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego) lub zawierającą substancje zabronione 
  4. stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin w sposób zgodny z instrukcją, 
  5. przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji zarówno pasz jak i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
  6. przestrzeganie wymogów weterynaryjnych dla gospodarstw produkujących żywność. 
 3. Zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt, a w tym: 
  1. stosowanie dozwolonych technologii chowu i hodowli zwierząt, 
  2. zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania (budynki, pomieszczenia, światło, hałas, wentylacja, dostęp do paszy i wody, higiena sprzętu i urządzeń itp.) 
  3. prawidłowe postępowanie ze zwierzętami chorymi, zranionymi oraz odpowiednie wykonywanie zabiegów. 
 4. Użytkowania gruntów w sposób nie pogarszający ich jakości, a w tym: 
  1. zapobieganie erozji gleby poprzez stosowanie odpowiednich środków (np. zalesienie, uprawa metodą tarasową, nie wypalanie łąk, pastwisk i ściernisk), 
  2. poprawna gospodarka substancją organiczną gleby (np. rotacyjna uprawa co najmniej 3 gatunków lub mieszanek roślin uprawnych lub posiadanie planu gospodarowania substancją organiczną), 
  3. utrzymanie odpowiedniej struktury gleby poprzez stosowanie odpowiednich środków (np. unikać uprawy gleby o nadmiernym uwilgotnieniu - dbać o sprawność melioracji, wykonywać tylko niezbędną ilość zabiegów uprawowych), 
  4. stwarzanie warunków do zachowania cech krajobrazu i jego nieprodukcyjnych elementów (miedze, bagna, oczka wodne itp.), 
  5. ochrona trwałych użytków zielonych. 

W starych państwach UE już od 2005r. obowiązuje oddzielenie płatności bezpośrednich od produkcji i zastąpienie dotychczasowych płatności dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej systemem jednolitej płatności niezależnej od produkcji. W nowych państwach członkowskich, w tym także w Polsce, wymagania wzajemnej zgodności wprowadza się etapowo, aż do 2012 roku kiedy to zacznie obowiązywać pełny zakres wymagań.