Przejdź do treści

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz

Drukuj

Na całym świecie każdego roku w wyniku działalności człowieka bezpowrotnie giną tysiące gatunków roślin i zwierząt. Zwierzęta są zabijane dla cennych części ciała albo chwytane i przewożone do dalekich krajów ku uciesze kolekcjonerów. W celu ograniczenia handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem większość krajów w tym Polska podpisało tzw. Konwencję Waszyngtońską, która nakłada liczne ograniczenia na przewożenie zwierząt przez granicę.

kameleon03

Przewożenie przez granicę gatunków roślin i zwierząt ginących oraz zagrożonych wyginięciem wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje Minister Środowiska. 
Za trzymanie i przewożenie chronionych okazów bez wymaganych dokumentów grożą sankcje karne. Nie można tłumaczyć się brakiem znajomości przepisów.Obowiązek rejestracji spoczywa także na pojedynczych osobach fizycznych posiadających chronione zwierzęta w celach niekomercyjnych.Kupując nawet jednego żółwia czy papugę w sklepie zoologicznym, w ciągu 14 dni od zakupu należy zgłosić się w starostwie celem rejestracji. 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadziładla osób posiadających żywe ssaki, ptaki, gady lub płazy z gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. (z późniejszymi zmianami), a także dla prowadzących ich hodowlę obowiązek rejestracji u starosty właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt. Ma się to przyczynić do ograniczenia przemytu oraz nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, a także procederu wypuszczania na wolność zwierząt mogących zagrozić rodzimej faunie (np. żółwi czerwonolicych). Normalnie zarejestrować można wyłącznie osobniki posiadające udokumentowane, legalne pochodzenie. 

Obowiązek rejestrowania nie dotyczy:

 • ogrodów zoologicznych,
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi 
  zwier

   

  zętami gatunków chronionych na podstawie przepisów,
 • czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestrupowstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

Aby zarejestrować zwierzę należy zgłosić się do wydziału zajmującego się ochroną środowiska w Starostwie Powiatowym z wypełnionym wnioskiem zawierającym dane wnioskodawcy, nazwy gatunkowe rejestrowanych zwierząt i ich ilość w sztukach, podać miejsce przetrzymywania (hodowli) zwierząt, oraz cel ich posiadania. 
Do wniosku należy załączyć dokumenty (lub ich kopie) poświadczające legalne pochodzenie zwierzęcia: 

 

 • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
 • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku – tzw. dokument CITES wydany przez Ministerstwo Środowiska (żółta kopia), albo
 • dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w niewoli/hodowli, albo
 • innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

 

Jeśli zakupu zwierzęcia dokonaliśmy w kraju, należy załączyć wypis z rejestru otrzymany od poprzedniego właściciela. Jeśli przy kupnie nie otrzymaliśmy potrzebnych dokumentów, oznacza to, iż zwierzę sprzedano nam nielegalnie. 
Posiadanie osobników nie zarejestrowanych zostało uznane za wykroczenie podlegające karze aresztu lub grzywny, zaś oferowanie sprzedaży lub kupna takich zwierząt jest traktowane, jako przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Za rejestrację zwierząt pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 26 zł za wpis do rejestru, wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia. 
Osoby fizyczne bądź podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami, są obowiązane do posiadania i przekazywania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia zwierzęcia. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews