Wydawanie zaświadczeń w sprawie prawa pierwokupu gruntu leśnego

Drukuj

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o lasach. Daje ona Lasom Państwowym prawo wykupu i prawo pierwokupu lasów od prywatnych właścicieli.

 

W oparciu o dodany do ustawy o lasach art. 37a Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe został wyposażony w prawo pierwokupu gruntów leśnych (w przypadku sprzedaży) oraz prawo ich nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej (w przypadku innej umowy niż sprzedaż lub jednostronnej czynności prawnej, np. darowizna czy aport nieruchomości leśnej do spółki). Zgodnie z ustawą w przypadku sprzedaży gruntu leśnego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe.

Chodzi tutaj o nieruchomości, oznaczone jako las w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczone do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także te pokryte roślinnością leśną o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha objęte uproszczonym planem urządzenia lasu.

Ustawa nie obowiązuje w sytuacji, gdy nabywcą jest małżonek zbywcy, niektórzy krewni lub powinowaci, osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli czy pozostająca ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu oraz jednostka samorządu terytorialnego. Prawo pierwokupu nie będzie również dotyczyło spadkobrania.

Starosta prowadzący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wydaje zaświadczenie potwierdzające objęcie gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, wydaną przez starostę, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Zaświadczenie wydawane jest po uprzednim złożeniu wniosku na kancelarię Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 pokój nr 3 wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych (za wydanie zaświadczenia), uiszczonej w kasie Urzędu Miasta Garwolin ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (I piętro) bądź na konto Banku Spółdzielczego o/ Garwolin: 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, który można odebrać osobiście w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska mieszczącego się przy ul. Sportowej 5 tel. 25 68-43-748 bądź za pomocą poczty na adres korespondencyjny.

Plik do pobrania:wniosek o wydanie zawiadczenia.doc