Przejdź do treści

Otwarty Konkurs Ofert

Drukuj

ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I. RODZAJ I NAZWA ZADANIA:

Zadanie 1. Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży

Wysokość środków publicznych na realizację zadania : 32.000 zł

Zadanie 2. Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, 
w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo- rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu garwolińskiego w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania 23.000 zł.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI. 

1.W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy. 
2. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym
4. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości.
5. Wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie. 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1. Dofinansowanie zadania przez Powiat Garwoliński obejmuje realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2011 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie należy realizować w taki sposób, aby obejmowało jak największą liczbę uczestników.
4. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia kwoty dotacji. 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferty na zadania wymienione w ogłoszeniu należy składać do dnia 3 czerwca 2011 roku. 
2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty ( za termin złożenia uważa się wówczas datę stempla pocztowego) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Garwolinie 
ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w zamkniętych kopertach z napisem:
„Oferta na realizację zadania publicznego” nr zadania …, pn „....” .
3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, 
poz. 25). 
4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inne dokumenty stanowiące podstawę działania,
b) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
c) aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu państwa ( ZUS, Urząd Skarbowy – ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) lub oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi w tym zakresie,
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,
e) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie zadań objętych przedmiotem konkursu. 

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 8 czerwca 2011 r. 
2. Odrzuceniu podlegają oferty;
a) złożone na drukach innych niż urzędowe,
b) niekompletne, 
c) złożone po terminie,
d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
e) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, 
f) podmiotów, które nie sporządziły sprawozdania z realizacji zleconego zadania w poprzednim roku, lub nie rozliczyły się z realizacji zadań.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania,
b) objęcie programem jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami powiatu garwolińskiego,
c) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
d) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji oraz wysokość zaangażowanych do realizacji zadania innych środków publicznych,
e) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę. 
VI. INFORMACJA O WSPIERANIU PRZEZ SAMORZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU.
W roku 2010 powiat zrealizował zadania :
Nr 1. Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży. 
Za łączną kwotę 32.000 zł
Nr 2. Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo- rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu garwolińskiego w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych.
Za łączną kwotę 22.994,14 zł. 
W 2011 roku Powiat nie realizował zadań tego samego rodzaju.

VII. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Elżbieta Woźniak-Sionek
Inspektor 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
tel.(0-25) 682-46-35
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews