Wykaz tzw. stowarzyszeń zwykłych z terenu powiatu garwolińskiego

Drukuj
Lp.

Nazwa

Działalność

Adres

1

Powiatowe Stowarzyszenie Samorządowe z siedzibą w Garwolinie

Działalność na rzecz rozwoju Powiatu Garwolińskiego przez promocję powiatu, organizowanie i wspomaganie inicjatyw kulturalnych, informację gospodarczą.

ul. Osadnicza 101A

08-440 Pilawa

2

Stowarzyszenie ,,Inicjatywa na rzecz ratowania krajobrazu wiejskiego” 
z siedzibą w Prandocinie

Działalność na rzecz zachowania unikalnych walorów krajoznawczo - przyrodniczych terenów wsi Prandocin, Kobusy, Stanisławów, Jabłonowiec. Budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Trojanów, Sobolew i najbliższych okolic oraz promowanie na tych terenach wszelkich możliwych form turystyki indywidualnej.

Prandocin 14 

08-455 Trojanów

3

Stowarzyszenie ,,Szkolny Klub Europejski"
z siedzibą w Żelechowie

Aktywne uczestnictwo w propagowaniu idei integracji europejskiej w środowisku lokalnym.

Publiczne Gimnazjum w Żelechowie 

ul. Ogrodowa 3

08-430 Żelechów

4

Stowarzyszenie ,,tomiastoniejestszare.com"  z siedzibą w Garwolinie

Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk artystów oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami
o podobnych celach. Promocja młodych artystów i ich twórczości, zwłaszcza nowych dziedzin sztuki oraz jej form alternatywnych i niekonwencjonalnych.

ul. Stacyjna 67/32 

08 - 400 Garwolin

5

Klub Olimpijczyka 
z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Bohaterów Westerplatte
w Garwolinie

Propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej. Upowszechnianie wartości
i zasad olimpizmu. Popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy, oraz osiągnięć sportowych
i szkoleniowych. Współudział
w inspirowaniu działań na rzecz promocji sportu, szczególnie zaś dyscyplin olimpijskich na terenie swego działania.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, 

ul. Tadeusza Kościuszki 53

08 - 400 Garwolin

6

Grupa Aktywnych Ludzi 
z siedzibą w Garwolinie

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój gospodarczy, rozwój kultury
i sztuki, ochrona dóbr kultury, rozwój demokracji lokalnej, rozwój turystyki, działania na rzecz integracji europejskiej.

ul. Romanówka 16/11 

08 - 400 Garwolin

7

Stowarzyszenie Miłośników
Art Soft Gun 1 Pułk Bałkańskich Komandosów
z siedzibą w Łaskarzewie

Rozwój sportu asg oraz aktywna działalność promocyjna sportowców
z powiatu na skalę ogólnopolską.

ul. Kościuszki 16, 

08-450 Łaskarzew

8

Garwolińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Garwolinie

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

ul. Targowa 2a, 

08-400 Garwolin

9

Garwolińska Integracja Terenowa „GIT” 
z siedzibą w Garwolinie

Stwarzanie warunków dla krzewienia kultury fizycznej, popularyzacja sportu masowego i wyczynowego. Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o charakterze lokalnym, krajowym i Międzynarodowym.

ul. Bema 58, 

08-400 Garwolin

10

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Piorun” Leszczyny- Garwolin
z siedzibą w Garwolinie

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Działalność szkoleniowa.

ul. Andersa, 

08-400 Garwolin

11

Towarzystwo Historyczne „Odrowąż” 
z siedzibą w Sobolewie

Poznawanie regionu i jego historycznego dorobku, propagowanie historii regionu.

ul. Brzozowa 18, 

08-460 Sobolew

12

Stowarzyszenie
Zdrowie -Ruch-Sport 
z siedzibą w Parysowie

Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

ul. Jana Pawła II 2, 

08-441 Parysów

13

Stowarzyszenie
1 Pułku Strzelców Konnych
im. Cesarza Napoleona
z siedzibą w Garwolinie

Kultywowanie tradycji wojskowej
i nawiązywanie kontaktów
z jednostkami wojskowymi. Szkolenie
w zakresie obronności kraju, rozwijanie patriotyzmu, otoczenie opieką członków Pułku i ich rodzin. Gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych
z tradycja i historią Wojska Polskiego.

Prezes 
Janusz
Bylinka-Nehrebecki

ul. Słoneczna 17a, 

08-400 Garwolin

14

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 4CV Garwolin
z siedzibą w Garwolinie

Działalność na rzecz upowszechniania
i popularyzacji piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży.

ul. Słoneczna 2a, 

08-400 Garwolin

 

15

Stowarzyszenie

Piłki Siatkowej
ARTON Borowie

Działalność na rzecz upowszechniania
i popularyzacji piłki siatkowej, halowej
i plażowej wśród dzieci i młodzieży.

ul. Aleksandra Sasimowskiego 3

08-412 Borowie

 

16

Klub Biegacza „TRUCHTACZ.PL”- Garwolin

Upowszechnianie kultury fizycznej,
a w szczególności popularyzowanie biegania, promowanie
i popularyzowanie zdrowego
stylu życia

ul. Nadwodna 1

08-400 Garwolin

 

17

Stowarzyszenia

na rzecz ochrony

Środowiska „Wilga”

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

ul. Wyczółkowskiego 9/1


08-420 Miastków Kościelny

 

18

Stowarzyszenie „Pomoc wsi”

współpracujące z parafią

M. B. Sz. w Górkach

Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym, z rodzin wielodzietnych, rodzinom w trudnych sytuacjach materialnych.

 ul. Sosnowa 31

Górki k/Garwolina

08-400 Garwolin

 

19

 

Stowarzyszenie
Charytatywne Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Ubogich
„Pomóżmy Sobie”

Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, osobom w trudnej sytuacji materialnej. Wspieranie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznych.

 Przykory 56
08-420 Miastków Kościelny

 

20

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich - ZWOLANKI


Działanie na rzecz poprawy sytuacji-społeczno zawodowej kobiet z terenu wsi Zwola i ich rodzin. Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich. Kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

 Zwola 71

08-420 Miastków Kościelny

21 

Stowarzyszenie Walki
z Białaczką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki
w Sobolewie

Popularyzacja wiedzy  z dziedziny metod pomocy chorym na białaczkę wśród społeczeństwa. Promocja
i popieranie akcji charytatywnych wspierajacych walkę z białaczką.

Prezes 
Grzegorz Wit
ul.Kościuszki 57
08-460 Sobolew

Siedziba Stowarzyszenia
 ul. Kościuszki 17
08-460 Sobolew

22

Stowarzyszenie „Spokojna Wieś” w Korytnicy

Celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu i zabytków, edukacja ekologiczna, oraz dbanie o wizerunek i jakość życia w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Trojanów

Przedstawiciel:  Marian Jan Kowalczyk

Korytnica 64; 08-455 Trojanów

 

23

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Gończycach

1)Ochrona środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców, 2) ochrona ładu przestrzennego, 3) pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachorowań obywateli, 4) ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń, 5) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz promowanie proekologicznego zagospodarowania odpadów, 6) ułatwianie dostępu do informacji o środowisku, 7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałanie korupcji, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, 8) zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego

Przedstawiciel Monika Garnek-Owczarczyk

Gończyce 30A; 08-460 Sobolew

 

24

„Towarzystwo Historyczne” w Żelechowie

 1. Prowadzenie badań historycznych nad dziejami Żelechowa i okolic,
 2. upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o historii lokalnej,
 3. inspirowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego

 

Przedstawiciel Grzegorz Kapczyński

ul. Piłsudskiego 17 08-430 Żelechów Siedziba ul. Traugutta 5 08-430 Żelechów

 

25

Stowarzyszenie Wczoraj Dziś Jutro dla Garwolina i Powiatu

 1. Ochrona środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców,
 2. pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,
 3. przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz promowanie proekologicznego zagospodarowania odpadów,
 4. ułatwianie dostępu do informacji o środowisku,
 5. podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,
 6. pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, 
 7. przeciwdziałanie korupcji, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, 
 8. zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego

 Przedstawiciel Leszek Mączka

ul. Polska 37

08-400 Garwolin

 

 

26

Stowarzyszenie Bezpieczny Garwolin

 1. Ochrona środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców,
 2. pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,
 3. przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz promowanie proekologicznego zagospodarowania odpadów,
 4. ułatwianie dostępu do informacji o środowisku,
 5. podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,
 6. pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa,
 7. przeciwdziałanie korupcji, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka,
 8. zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego

Przedstawiciel

Jerzy Winek

ul. Wolna 30
08-400 Garwolin

27

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet

w Rębkowie

 

 

 

1.Prowadzenie działalności społecznej na rzecz odnowy i rozwoju wsi Rębków, Rębków-Parcele i Ewelin, poprzez czynny udział członkiń Stowarzyszenia w życiu wsi.

2.Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich.

3.Reprezentowanie potrzeb i ochrona interesów kobiet wiejskich.

4.Inspirownie do działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości kobiet wiejskich oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

5.Rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań związanych z celami Stowarzyszenia.

6.Inspirowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych
na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki.

7.Aktywizacja ludzi starszych oraz integracja międzypokoleniowa.

 

 

 

Prezes

Krystyna Jakóbiak Rębków ul. Nowowiejska 41 08-410 Rębków

 

 

 

28

Stowarzyszenie
„KACPROWIANKI"

1.Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie
bezradności i wykluczeniu społecznemu.

3. Wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

 

 

Przedstawiciel

Krystyna Czmiel Kacprówek 14
08-450 Łaskarzew

 

 

 

29

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 1 Pułku Strzelców Konnych w garwolinie

1. Popularyzacja historii i tradycji 1 Pułku Strzelców Konnych,

2. Popularyzacja działań niepodległościowych prowadzonych do 1919r. oraz walk powstańczych z okresu zaborów.

3. Kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej. 

Wojciech Szczegot ul. Stawki 29     08-400 Garwolin