Uproszczono wzory wniosków budowlanych

Drukuj

W dniu 24 sierpnia 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

 Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.

Rozporządzenie określa wzory:

 

Tekst projektu rozporządzenia, w tym wzory omawianych wniosków dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285013/12351381/dokument240908.pdf

Nowe wnioski będą dostępne na stronie tut. Urzędu po wejściu w życie rozporządzenia