Przejdź do treści

Czy wiesz jak należy postępować z materiałami zawierającymi azbest?

Drukuj

Przez lata stosowane były materiały, które zawierały znaczne lub śladowe ilości azbestu. Między innymi w budownictwie dachy naszych domów masowo kryte były płytami falistymi – ale taka była Polska rzeczywistość.
Mamy rok 2004, Polska weszła do Unii Europejskiej, wzrosła świadomość społeczeństwa. Na rynku dostępne są różnego rodzaju materiały budowlane, które łączą ze sobą nie tylko estetykę i trwałość ale także ekologiczne wykonanie i użytkowanie.
W związku z tym, że azbest zaliczany jest do materiałów niebezpiecznych Ustawodawca opracował procedurę, która obowiązuje przy pracach z materiałami zawierającymi azbest.

 

W dniu 6 maja 2004r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Rozporządzenie szczegółowo określa:

 

 1. obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 2. sposoby i warunki bezpiecznego używania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,
 3. warunki przygotowania do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz transportu ich do miejsca składowania,
 4. wymagania jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest,

 

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

W przypadku gdy będą usuwane wyroby zawierające azbest powinny być one zastąpione wyrobami niezawierającymi tego surowca (np.: płyty faliste na blachodachówkę).

Usuwanie wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać przez firmę, która zatrudnia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

 

 1. izolowania od otoczenia obszaru prac,
 2. ogrodzenia terenu prac,
 3. umieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych,
 4. zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,
 5. zastosowanie w obiekcie gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem,

 

Po wykonaniu zadania Wykonawca prac wystawia pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego.

Materiały i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane i przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w:

 

 1. Ustawie z dnia 19 czerwca 2004r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews