POWIERZCHNIA I KUBATURA BUDYNKÓW

Drukuj

Co kryje się pod pojęciami : powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, powierzchnia usługowa, powierzchnia komunikacyjna czy kubatura budynku, o tym..

 

Powierzchnia zabudowy
Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:Powierzchnia kondygnacji netto
Powierzchnia kondygnacji netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające.
Powierzchnia kondygnacji netto jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji.
Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.
Do powierzchni kondygnacji netto wliczane są także elementy nadające się do demontażu takie jak: ścianki działowe, rury, kanały.
Do powierzchni kondygnacji netto nie są wliczane powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze w elementach zamykających.
Powierzchnia kondygnacji netto dzieli się na:

Powierzchnia usługowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, przeznaczona na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych, takich jak:

  1. instalacje kanalizacyjne,
  2. instalacje wodne,
  3. instalacje ogrzewania i ciepłej wody,
  4. instalacje gazowe (inne niż dla celów ogrzewania) i na paliwa płynne,
  5. instalacje elektryczne, prądnice,
  6. wentylacja, klimatyzacja i systemy chłodnicze,
  7. instalacje telefoniczne i urządzenia rozdzielcze,
  8. dźwigi, schody ruchome i przenośniki,
  9. inne instalacje wspólnego użytku,

Powierzchnia usługowa jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji. Do powierzchni usługowej wliczane są także powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych na podstawowe instalacje usługowe, trzony kominowe, kanały przełaz.

Powierzchnia ruchu
Powierzchnia ruchu jest to część powierzchni netto, która przeznaczona jest dla ruchu wewnątrz budynku (np. powierzchnia klatek schodowych, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych).
Powierzchnia ruchu jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji.

Powierzchnie pomieszczeń o zróżnicowanej wysokości w obrębie jednej kondygnacji są obliczane oddzielnie.
Do powierzchni ruchu wlicza się także powierzchnie netto szybów dźwigowych i powierzchnie zajęte przez urządzenia wbudowane przeznaczone do ruchu ogólnie dostępnego na każdej kondygnacji oddzielnie (np. schody ruchome)

Kubatura brutto
Kubatura brutto budynku obliczana jest jako objętość przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnętrzne elementów ograniczających.

Kubatura netto
Kubatura netto budynku jest obliczana jako objętość utworzona przez powierzchnie wewnętrzne elementów ograniczających.


Bibliografia:
POLSKA NORMA PN-ISO 9836
Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych