Przejdź do treści

Obwieszczenie o planowanym wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Drukuj

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 353, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o planowanym wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023 i Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045.

obwieszczenie rdo.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews