Zmiany w Prawie budowlanym wchodzące w życie z początkiem 2017 roku

Drukuj

W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent podpisał uchwaloną w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zmiany zostały opublikowane w dniu 30 grudnia 2016 roku w Dz.U. pod poz. 2255.

W ustawie zawarte są zmiany między innymi Prawa budowlanego, które wejdą w życie od 01 stycznia 2017 roku.

Uchwalona ustawa dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku poz. 290, z późn. zm.), polegającej na przyjęciu regulacji mających uprościć postępowanie związane z realizacją obiektów budowlanych.

Przyjęta ustawa wprowadza zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – będzie to dotyczyło następujących inwestycji:

 

Natomiast w wyniku nowelizacji zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, w pozostałym zakresie przebudowa nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;

 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany polegające na zniesieniu obowiązku dokonania zgłoszenia także w odniesieniu do przebudowy:

 

Jednocześnie ustawa przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia na budowę silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości (obecnie 4,5 m).

Ustawa wprowadza także skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni, co ma zapewnić przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia. Ponadto ustawa wprowadza przepis umożliwiający wydawanie z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu, co ma zapewnić możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji przy formalnym zabezpieczeniu inwestora. Analogiczne zmiany są przewidziane odnośnie procedury rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Ustawa dokonuje doprecyzowania instytucji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% wymiarów określonych w projekcie budowlanym i spełnia równocześnie inne warunki (m. in. nie zwiększa zakresu obszaru odziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie wskazanych w ustawie odstępstw oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych). Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Ustawa wprowadza ponadto regulacje dotyczące doprecyzowania i ujednolicenia postępowania legalizacyjnego w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

 

Źródło http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane