Rada Powiatu uchwaliła Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019

Drukuj

POS 2016-2019

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 672) i obejmuje lata 2016 - 2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020 - 2023.

Celem przygotowania Programu jest realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego. Jego istotą jest skoordynowanie, zaplanowanych w Programie działań z administracją rządową i samorządową (urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin) oraz przedsiębiorcami i społeczeństwem powiatu.

Sporządzenie Programu, jest więc wypełnieniem dyspozycji przepisów prawa i odbywa się w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz aktualne programy, polityki i strategie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

W Programie przedstawiono dane za lata 2014–2015, a niektóre nawet za rok 2016, pozyskując je z materiałów i opracowań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz od Urzędów Gmin powiatu garwolińskiego i jednostek realizujących poszczególne zadania. Przy opracowaniu Programu zostały także wykorzystane dane i informacje o stanie środowiska pozyskiwane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Przeważającym źródłem danych statystycznych były roczniki Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzka Baza Danych o Odpadach.

Zgodnie z art. 17 ust.1 ww ustawy, Zarząd Powiatu, jako organ wykonawczy, sporządza Program uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Opracowany Program uchwala, zgodnie z art. 18 ust. 1 POŚ, po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Rada Powiatu.

 uchwala_2016 pos.pdf

 

 r. 1-5.pdf

r. 6-7.pdf

r. 8.0 - 8.4.3.pdf

r. 8.5 - 8.9.pdf

r. 8.10 - 9.0.pdf

r. 10.0 - 15.pdf

zal pos 1.pdf

zal pos 2.pdf

zal pos 3.pdf

zal pos 4.pdf

zal pos 5.pdf

zal pos 6 prognoza.pdf