Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Drukuj

Wykonanie uproszczonych planów urządzania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Pilawa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 16 850,00 zł. Całkowity koszt dokumentacji wynosi 33 700,00 zł (brutto).

 

Wykonawcą dokumentacji jest Pan Krzysztof Janczulewicz Urządzenia Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych z/s Czarna Białostocka ul. Białostocka 45. Zakończenie prac przewidziano do 15 grudnia 2016r.

Pracami będą objęte głównie grunty oznaczone w powszechnej ewidencji, jako las – Ls. Po przeprowadzeniu taksacji terenowej zostanie opracowany projekt uproszczonego planu urządzania lasów, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę do Urzędu Miasta i Gminy na okres 60 dni, celem przedłożenia do publicznego wglądu właścicielom lasów.

Po upływie 30 dni od daty złożenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń do planu będą one przekazane do Starostwa Powiatowego w Garwolinie celem ich rozpatrzenia (m.in. dotyczy powierzchni ujętego lasu w działce). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków. Następnie, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, starosta zatwierdza uproszczony plan, który obowiązywał będzie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026roku.