Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH (dz. nr: 1047/3, 1047/4, 1049/4 i 1049/5)!

Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 stycznia 2017r. Nr G.6840.2.1.2016.UK

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Garwolińskiego:

1. Przetargami objęte zostały nieruchomości gruntowe, położone w Miętnem gm. Garwolin

Lp.

Nr ewidencyjny   działki

Powierzchnia

działki

Numer księgi   wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   Gminy Garwolin

Cena   wywoławcza nieruchomości brutto

Wadium

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

1047/3

0,1630 ha

SI1G/000

81443/7

Teren zabudowy mieszkaniowo   –usługowej

85 000 zł.

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT

Wniesione w pieniądzu

w kwocie   5 000 zł.

1 000 zł.

lub   wielokrotność tej kwoty

2.

1047/4

0,1263 ha

SI1G/000

81443/7

Teren zabudowy mieszkaniowo   –usługowej

70 000 zł.

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT

Wniesione w pieniądzu

w kwocie   5 000 zł.

1 000 zł. 

lub wielokrotność tej   kwoty

3.

1049/4

0,1094 ha

SI1G/000

81443/7

Teren zabudowy mieszkaniowo   –usługowej

65 000 zł.

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT

Wniesione w pieniądzu

w kwocie   5 000 zł.

1 000 zł.

lub wielokrotność tej   kwoty

4.

1049/5

0,1296 ha

SI1G/000

81443/7

Teren zabudowy mieszkaniowo   –usługowej

75 000 zł.

(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT

Wniesione w pieniądzu

w kwocie   5 000 zł.

1 000 zł.

lub   wielokrotność tej kwoty

 2. Opis nieruchomości:

1) Działka nr 1047/3 położona jest w centrum miejscowości Miętne. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość przylega: od strony północnej do ulicy Głównej stanowiącej odcinek drogi powiatowej, od strony zachodniej do drogi prowadzącej do Zespołu Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz od strony południowej do drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin. Od strony północnej działka ogrodzona ogrodzeniem z przęseł metalowych. Przez działkę na całej jej długości od strony północnej w odległości ok. 5 m od skraju działki, przebiega linia energetyczna napowietrzna SN. Ponadto w północno – wschodniej części działki usytuowane są słupy energetyczne linii SN. Działka w pasach: wzdłuż ulicy Głównej, wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły oraz wzdłuż drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin, jest zadrzewiona.

2) Działka nr 1047/4 położona jest w centrum miejscowości Miętne. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Nieruchomość przylega: od strony północnej do ulicy Głównej stanowiącej odcinek drogi powiatowej, od strony wschodniej do ulicy Pięknej stanowiącej własność Gminy Garwolin i od strony południowej do drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin. Od strony północnej działka ogrodzona ogrodzeniem z przęseł metalowych. Przez działkę od strony zachodniej przebiega linia energetyczna napowietrzna SN. Działka w pasach wzdłuż ulicy Głównej i ulicy Pięknej oraz drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin, jest zadrzewiona.

3) Działka nr 1049/4 położona jest w centrum miejscowości Miętne. Kształt działki zbliżony do prostokątnego trapezu. Nieruchomość przylega: od strony północnej do drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin oraz od strony zachodniej do drogi prowadzącej do Zespołu Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem. Działka w pasach wzdłuż drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin oraz drogi prowadzącej do szkoły, jest zadrzewiona.

4) Działka nr 1049/5 położona jest w centrum miejscowości Miętne. Kształt działki zbliżony do prostokątnego trapezu. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do drogi prowadzącej do Zespołu Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem. Działka w pasie wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły oraz w części południowo – zachodniej, jest zadrzewiona.

3. Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 9 marca 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze:

1) dla działki nr 1047/3 o godz. 1100,

2) dla działki nr 1047/4 o godz. 1200,

3) dla działki nr 1049/4 o godz. 1300,

4) dla działki nr 1049/5 o godz. 1400.

4. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie są przedmiotem zobowiązań.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w terminie do dnia 3 marca 2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, której działki dotyczy.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

7. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 8. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r., poz. 1061), wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

10. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr: 1047/3 i 1047/4 przeprowadzone zostały w dniu 4 października 2016r., natomiast pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr: 1049/4 i 1049/5 przeprowadzone zostały w dniu 11 października 2016r. Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr: 1047/3, 1047/4, 1049/4 i 1049/5 zostały przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2016r.

11. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów z ważnej przyczyny.

12. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews