Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (dz. nr: 2461/19 i 2461/20 w Garwolinie)!

Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 maja 2017r. Nr G.6840.2.9.2012

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

1.Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,3684 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/19 o pow. 0,7311 ha i 2461/20 o pow. 0,6373 ha, położona jest w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.

2. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki gruntu nr: 2461/19 i 2461/20, położona jest w północno-zachodniej części miasta Garwolin, w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, na wschód od ulicy Trakt Lwowski oraz na zachód od ulicy Kościuszki. Działki nr: 2461/19 i 2461/20, przylegają bezpośrednio do siebie tworząc kształt nieregularny zbliżony do trójkąta, którego jeden bok przylega do ulicy asfaltowej bez nazwy, a drugi do drogi asfaltowej – stanowiącej przedłużenie ulicy Romanówka. Przez działkę nr 2461/20 wzdłuż drogi asfaltowej bez nazwy, biegną trzy linie energetyczne 15 kV. W odległości ok. 600 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stacja paliw Shell i restauracja McDonald’s.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18 w celu przebudowy linii energetycznej w związku z budową obwodnicy Garwolina. Jednocześnie uprawniony zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w gruncie oddanym w użytkowanie.

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z działki nr 3000/25 w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej 15 kV –przestawienie istniejącego stanowiska słupowego do granicy z pasem drogowym, zakończenie linii napowietrznej SN-15 kV i wykonania zejścia kablowego oraz jej eksploatacji, remontu, konserwacji tej linii.

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, polegającej na prawie swobodnego, całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu do części nieruchomości, do której ograniczono wykonywanie ustanowionej służebności przesyłu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń w celu ich eksploatacji, przeglądu, konserwacji, remontów, napraw, wymiany, rozbudowy i przyłączenia kolejnych odbiorców oraz dystrybucji energii elektrycznej z obowiązkiem uprawnionego przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi.

4) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, na czas nieokreślony, polegającej na prawie swobodnego, całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu do części nieruchomości, do której ograniczono wykonywanie ustanowionej służebności przesyłu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń w celu ich eksploatacji, przeglądu, konserwacji, remontów, napraw, wymiany, rozbudowy i przyłączenia kolejnych odbiorców oraz dystrybucji energii elektrycznej, z obowiązkiem uprawnionego przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/2, 2461/7, 2461/11, 2461/13, 2461/21, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 07-08-2014r. Rep. A Nr 2877/2014, zgodnie z załącznikami graficznymi.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr XLII/172/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ulicy Stacyjnej – działka nr 2461/20, położona jest w terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 15 kwietnia 2003 r. uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr VII/35/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin, działka nr 2461/19 położona jest :

- w części w terenie strefy usług zdrowia,

- w części w terenie strefy rolno – osadniczej,

- w znacznej części, gdzie plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin utracił moc obowiązująca z dniem 1.01.2003r.

Dla terenów nie objętych aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie w dniu 24 listopada 2000 r. Nr XXV/172/2000, działka nr 2461/19 znajduje się w obszarze jednostki strukturalnej strefy „A11”.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 750 000 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu, od powierzchni 0,7620 ha położonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenie strefy usług zdrowia, w terenie strefy rolno-osadniczej oraz w terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji, zostanie doliczony 23% podatek VAT.

5. Postąpienie wynosi 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 40 000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017r.(w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

10. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. Przy nabywaniu nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.).

13. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gruntu nr: 2461/19 o pow. 0,7311 ha i 2461/20 o pow. 0,6373 ha położonych w Garwolinie zorganizowane: pierwszy w dniu 28 grudnia 2016r. oraz drugi w dniu 20 kwietnia 2017r., zakończyły się wynikiem negatywnym.

14. W Urzędzie Miasta Garwolin trwają prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. również w stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu. Z pisma nadesłanego przez Urząd Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2017r. wynika, że w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

- działka nr 2461/19 znajduje się w obszarze - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - 1 MNU,

- działka nr 2461/20 znajduje się w obszarze - tereny zieleni urządzonej - 3 ZP.

15. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

16. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. 25 68-43-261.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews