Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (dz. nr: 2461/26, 2461/29 i 2461/32 w Garwolinie)!

Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskeigo z dnia 29 sierpnia 2017r. Nr G.6840.2.2.2017.UK

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,8947 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/26 o pow. 0,0154 ha, 2461/29 o pow. 0,5955 ha i 2461/32 o pow. 0,2838 ha, położona jest w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.

2. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą niezabudowane działki gruntu nr: 2461/26, 2461/29 i 2461/32, położona jest w północno-zachodniej części miasta Garwolin, w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, na wschód od ulicy Trakt Lwowski oraz na zachód od ulicy Kościuszki. Przedmiotowe działki przylegają bezpośrednio do siebie, tworząc kształt nieregularny zbliżony do czworoboku, którego jeden bok przylega do ulicy Kościuszki, a drugi do ulicy asfaltowej bez nazwy. W granicy pomiędzy działką nr 2461/26 a działką nr 2461/29, przebiega linia energetyczna 15 kV. W odległości ok. 50 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stacja paliw Shell i restauracja McDonald’s.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18 w celu przebudowy linii energetycznej w związku z budową obwodnicy Garwolina. Jednocześnie uprawniony zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w gruncie oddanym w użytkowanie.

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z działki nr 3000/25 w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej 15 kV – przestawienie istniejącego stanowiska słupowego do granicy z pasem drogowym, zakończenie linii napowietrznej SN-15 kV i wykonania zejścia kablowego oraz jej eksploatacji, remontu, konserwacji tej linii.

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, polegającej na prawie swobodnego, całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu do części nieruchomości, do której ograniczono wykonywanie ustanowionej służebności przesyłu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń w celu ich eksploatacji, przeglądu, konserwacji, remontów, napraw, wymiany, rozbudowy i przyłączenia kolejnych odbiorców oraz dystrybucji energii elektrycznej z obowiązkiem uprawnionego przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi.

4) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, na czas nieokreślony, polegającej na prawie swobodnego, całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu do części nieruchomości, do której ograniczono wykonywanie ustanowionej służebności przesyłu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń w celu ich eksploatacji, przeglądu, konserwacji, remontów, napraw, wymiany, rozbudowy i przyłączenia kolejnych odbiorców oraz dystrybucji energii elektrycznej, z obowiązkiem uprawnionego przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/2, 2461/7, 2461/11, 2461/13, 2461/21, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 07-08-2014r. Rep. A Nr 2877/2014, zgodnie z załącznikami graficznymi.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Garwolin z dnia 1.06.2009r. Nr XLII/172/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ulicy Stacyjnej – działka nr 2461/26, położona jest w terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr VII/35/2003 z dnia 15.04.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina, działka nr 2461/29 położona jest w terenie strefy produkcyjno – usługowej, natomiast działka nr 2461/32 położona jest w terenie pasa drogowego trasy obejścia Garwolina w ciągu drogi krajowej nr 17 oraz dróg i urządzeń sprzężonych realizacyjnie z budową trasy obejścia.

Pomimo przeznaczenia w mpzp działki nr 2461/32 jako teren pasa drogowego trasy obejścia Garwolina w ciągu drogi krajowej nr 17, obejście Garwolina zostało zrealizowane w innym miejscu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 1 100 000 (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

5. Postąpienie wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 listopada 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 6 listopada 2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

10. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. W Urzędzie Miasta Garwolin trwają prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. również w stosunku nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu.

13. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

14. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. 25 68-43-261 wew. 37. 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews