Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (dz.nr: 2461/27 i 2461/33 w Garwolinie)!

Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. Nr G.6840.2.4.2017.PM

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,3602 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/27 o pow. 0,1939 ha i 2461/33 o pow. 1,1663 ha, położona jest w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.

2. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Działki nr : 2461/27 i 2461 /33 przylegają bezpośrednio do siebie, tworzą kształt nieregularny zbliżony do czworoboku, którego jeden bok przylega do ulicy bez nazwy. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północno – zachodniej części miasta Garwolin, w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, w pobliżu ulicy Trakt Lwowski oraz na zachód od ulicy Kościuszki . W odległości ok. 150 m od tej nieruchomości znajduję się stacja Paliw Shell i restauracja McDonaldʾs. Na działkach nr: 2461/27 i 2461/33 znajdują się trzy linie energetyczne 15 kV.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18,

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z działki nr 3000/25,

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi,

4) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/2, 2461/7, 2461/11, 2461/13, 2461/21, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 07-08-2014r. Rep. A Nr 2877/2014, zgodnie z załącznikami graficznymi,

5) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr: 3025/3, 3025/4, 3025/5, 3025/6, 3025/7, 3025/8, 3025/9, 3025/10,

6) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na użytkowaniu części działki 3000/18 ustanowiona na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

7) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr: 3092/7, 3092/4, 3089/2, 3090/1, 2102/1, 3091/2, 3091/3.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Działka nr 2461/27 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr XLII/172/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ul. Stacyjnej – położona jest w terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji „3aZN,KS”.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr VII/35/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin działka nr 2461/33 położona jest w terenie usług zdrowia „A29 UZ”.

4. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 1 200 000 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 listopada 2017 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.524.2017.2.RM ).

5. Postąpienie wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 (pokój nr 317 na III piętrze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

10. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. W Urzędzie Miasta Garwolin trwają prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. również w stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu.

13. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

14. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (25) 684-29-60 wew. 963.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews