Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie o konkursie

Utworzono: czwartek, 09, czerwiec 2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PKS w Garwolinie S.A., postanowiło o ponownym przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie Zarządu w Spółce PKS w Garwolinie S.A.

Przeprowadzenie konkursu powierza się Radzie Nadzorczej.

Określa się następujące zasady i tryby przeprowadzenia konkursu:

 1. Kandydat powinien:
  • mieć ukończone studia wyższe,
  • posiadać co najmniej 5-letni staż pracy,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie podlegać przepisom o ograniczeniach i zakazach zajmowania stanowiska członka zarządu spółek handlowych.
 2. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:
  • spełnianiu wymagań o których mowa w pkt. 1,
  •  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego.
 3. Do zgłoszenia Kandydat dołącza w oryginałach lub poświadczonych kopiach następujące dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV zawierające m.in. opis kariery zawodowej, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie o stażu pracy,
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 4. Zgłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15 do dnia 17 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu”.
 5. Zgłoszenia zostaną otwarte przez Komisję konkursową w dniu 17 czerwca 2011 r. o godzinie 15.00
 6. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie co najmniej dwa dni przed dniem rozmowy.
 7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające kryteriów z pkt. 1, 2, 3, 4 nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłaniania kandydatów.
 9. O wyniku postępowania konkursowego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews