Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (dz. nr: 2461/19 i 2461/20 w Garwolinie)!

Drukuj
Utworzono: wtorek, 02, październik 2018 Opublikowano

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 września 2018 r. Nr G.6840.2.9.2012

 

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,3684 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/20 o pow. 0,6373 ha i 2461/19 o pow. 0,7311 ha, położona jest w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.

2. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki gruntu nr: 2461/19 i 2461/20, położona jest w północno-zachodniej części miasta Garwolin, w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, na wschód od ulicy Trakt Lwowski oraz na zachód od ulicy Kościuszki. Działki nr: 2461/19 i 2461/20, przylegają bezpośrednio do siebie tworząc kształt nieregularny zbliżony do trójkąta, którego jeden bok przylega do ulicy asfaltowej bez nazwy, a drugi do drogi asfaltowej – stanowiącej przedłużenie ulicy Romanówka. Przez działkę nr 2461/20 wzdłuż drogi asfaltowej bez nazwy, biegną trzy linie energetyczne 15 kV. W odległości ok. 600 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stacja paliw Shell i restauracja McDonald’s.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18.

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z działki nr 3000/25.

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi.

4) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/2, 2461/7, 2461/11, 2461/13, 2461/21, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 07-08-2014r. Rep. A Nr 2877/2014, zgodnie z załącznikami graficznymi.

5) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr : 3025/3, 3025/4, 3025/5, 3025/6, 3025/7, 3025/8, 3025/9, 3025/10.

6) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na użytkowaniu części działki 3000/18 ustanowiona na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

7) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr : 3092/7, 3092/4, 3089/2, 3090/1, 2102/1, 3091/2, 3091/3.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr LX/335/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin działka nr 2461/20 położona jest w terenie zieleni urządzonej - 3ZP, działka nr 2461/19 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług -1MNU.

4. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 1 230 000 zł. (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT .

5. Postąpienie wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 (pokój nr 317 na III piętrze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

10. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

13. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (25) 684-29-63.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews