Przejdź do treści

Informacja o przyjęciu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Parysów i Żelechów

Drukuj

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018. poz. 2081), Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuje o przyjęciu dokumentów:

„Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gmin: Parysów i Żelechów’’ na okres od 01.01.2019r do 31.12.2028r.

 

 W trakcie realizacji zadania projekty dokumentacji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który jednocześnie odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie również stwierdził, że przedmiotowe projekty w/w dokumentów nie wyznaczają ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i uznał za bezzasadne przeprowadzenie procedury ooś.

Uproszczone plany opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. „w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu” (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302.) oraz Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016r w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, którego załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Z treścią w/w dokumentów można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews