KLAUZULA INFORMACYJNA

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 24, czerwiec 2019 Opublikowano

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.
 2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:
 1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie – przetwarzanie jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz
  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ,
  2. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,
  3. ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
  4. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
  5. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,  a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.                                        
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej
  na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.