Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (dz. nr 32/7 w Żabiance)!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 08, sierpień 2019 Opublikowano

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. Nr G.6840.1.1.2018.PM

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabianka gm. Trojanów.

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/7 o pow. 0,1724 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Żabianka gm. Trojanów, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi KW Nr SI1G/00083549/4.

2. Opis nieruchomości:

Kształt działki jest nieregularny zbliżony do prostokąta. Wjazd na działkę jest wyasfaltowany. Działka zabudowana jest budynkiem obsługi byłej stacji paliw. Budynek murowany w złym stanie technicznym. Obok budynku znajduje się wiata stalowa. Na działce znajdują się ponadto zbiorniki na paliwa wraz z instalacją dystrybucyjną z 1989 r.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Trojanów.

Gmina Trojanów nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trojanów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trojanów Nr XX/66/2016 z dnia 31.03.2016 r. działka nr 32/7 znajduje się w strefie funkcjonalno przestrzennej – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 67 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 marca 2019 r. nr 0114-KDIP4.4012.60.2019.2.KM).

5. Postąpienie wynosi 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 (pokój nr 317 na III piętrze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych ), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do 23 września 2019 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące prze terminem przetargu) wypisu z rejestru centralnego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

11. Osoby którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości, poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojna rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

12. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi nabywca.

13. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

14. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. 25 684-29-63.        

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews