Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (dz. nr 2461/7 w Garwolinie)!

Drukuj
Utworzono: wtorek, 17, wrzesień 2019 Opublikowano

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego dnia 13 września 2019 r.Nr 6840.2.4.2019.PM

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

1.Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/7 o pow. 33,2524 ha, położona jest w Garwolinie w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.

2. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa działka nr 2461/7 położona jest w północno-zachodniej części miasta Garwolin, przy ulicy Trakt Lwowski (obwodnica miasta Garwolin, trasa S-17) i sąsiedztwie ul. Kościuszki (główna ulica miasta, wylot w kierunku na Warszawę). W części południowo – wschodniej działki przebiegają dwie linie elektroenergetyczne 15 kV.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18,

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z działki nr 3000/25,

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi,

4) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/2, 2461/7, 2461/11, 2461/13, 2461/21, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 07-08-2014r. Rep. A Nr 2877/2014, zgodnie z załącznikami graficznymi,

5) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr : 3025/3, 3025/4, 3025/5, 3025/6, 3025/7, 3025/8, 3025/9, 3025/10,

6) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na użytkowaniu części działki 3000/18 ustanowiona na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

7) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr : 3092/7, 3092/4, 3089/2, 3090/1, 2102/1, 3091/2, 3091/3,

8) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na użytkowaniu części działki 3000/18 ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. został sporządzony akt notarialny Rep. A Nr 2248/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na działkach nr: 2461/2, 2461/4, 2461/7, 2461/10, 2461/11, 2461/12, 2461/13, 2461/21, 3000/11. Ustanowienie służebności ma na celu wybudowanie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia , która zastąpi istniejącą sieć elektroenergetyczną naziemną.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin działka nr 2461/7 znajduje się:

1) w części w terenie obiektów produkcyjnych, składów magazynów i usług oznaczonym na rysunku planu symbolem - 2PU,

2) w części w terenie ulic lokalnych oznaczonym na rysunku planu symbolem - 1KDL,

3) w części w terenie ulic lokalnych oznaczonym na rysunku planu symbolem - 2KDL,

4) w części w terenie ulic zbiorczych oznaczonym na rysunku planu symbolem - 3KDZ.

4. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 32 755 000 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT .

5. Postąpienie wynosi 400 000 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 (pokój nr 317 na III piętrze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 300 000 zł. (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych ), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do 22 listopada 2019 r.(w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

10. Wpłacone wadium zostanie:

zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

-wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

13. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (25) 684-29-63.

14. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego, Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel/fax (0 – 25) 684 30 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (0 – 25) 684 25 21. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie www.garwolin-starostwo.pl

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews