Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj
Utworzono: czwartek, 14, lipiec 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego działki numer 1064/2 położonej w Miętnem, gm. Garwolin.

 

 

Lp.

Nr ewiden cyjny działki gruntu

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr

Pow.

w ha

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin

Cena wywoławcza brutto

 

Wadium płatne w pieniądzu

Postą-pienie

nie mniej niż

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

1

1064/2

SI1G           00042047/6

0,3603

Miętne gm. Garwolin

 Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona jest w miejscowości Miętne gm. Garwolin, w pobliżu szklarni Zespołu Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem. Działka dłuższym bokiem przylega do drogi o nawierzchni utwardzonej. Działka położona jest o ok. 300 m od drogi krajowej Warszawa Lublin.

 

Tereny rolne usług oświaty (RUO), cześć w terenach dróg wewnętrznych (KDW).

200 000 zł.

słownie: dwieście tysięcy złotych,

w tym 23 % podatku VAT w kwocie

37398,37 zł.

20 000 zł.

słownie: dwadzieścia tysięcy złotych

5 000 zł.

słownie: pięć   tysięcy złotych

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze, o godz. 1200 ,
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie są przedmiotem zobowiązań.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 2 września 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
  2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
  3. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  • wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 6. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 7. Zarząd   Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37. 


Treść ogłoszenia w formacie DOC dostępna jest TUTAJ.

 

 


Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews