Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie o przetargu ( dz. nr: 1256/1 w Garwolinie).

Utworzono: czwartek, 23, styczeń 2020

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 stycznia 2020r., Nr G. 6840.1.4.2019.ZG

Garwolin, dnia 22 stycznia 2020 r.

Nr G.6840.1.4.2019.ZG

Starosta Powiatu Garwolińskiego

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Garwolin, przy ulicy Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego

1.Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1256/1 o pow. 0,3646 ha, położona jest w obrębie ewidencyjnym Miasto Garwolin pow. garwoliński, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi KW Nr SI1G/00030148/7,

2.Opis nieruchomości:

Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta, którego krótszy bok przylega do ulicy Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta Garwolin w pobliżu obwodnicy i zakładów AVON.

3.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin:

- część działki nr 1256/1 znajduje się w terenie przeznaczonym na cele produkcyjno - składowe, oznaczonym na rysunku planu symbolem A43 P-S1, a część w strefie produkcyjno – składowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem P-S1, obejmującej tereny przeznaczone dla lokalizacji przemysłu, składów, magazynów, obiektów usługowych, baz technicznej obsługi miasta.

4.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

5.Postąpienie wynosi 5000 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6.Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 ( pokój nr 317 na III piętrze).

7.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 25 000 zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do 13 marca 2020 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8.Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące prze terminem przetargu) wypisu z rejestru centralnego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących .

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej .

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy

11.Osoby którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości, poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojna rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

12.Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi nabywca.

13.Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

14.Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego, Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel/fax (0 – 25) 684 30 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (0 – 25) 684 25 21. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie www.garwolin-starostwo.pl.

15.Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. 25 684-29-61.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews