WAŻNE DLA INWESTORÓW

Drukuj

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374; zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 567 i poz. 568.) wprowadziła poniższej regulacje:

 

Artykułem 15zzr ustawy nastąpiło wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego; wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

  1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sąsem lub organem,
  2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  3. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, są skuteczne.

 

Artykułem 15zzs ustawy nastąpiło wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych,

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Bieg terminu:

  1. na milczące załatwienie sprawy,
  2. w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

 - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres

 

W okresie tym okresie organ może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

 

W tym czasie przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się;

 

art. 15zzr i art. 15zzs zostały dodane przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, dnia 14 marca br. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, zaś dnia20 marcabr.rozporządzeniem Ministra Zdrowia ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii.