Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe

Drukuj
Utworzono: piątek, 05, sierpień 2011 Opublikowano

logouemazowsze                                                    

Garwolin, dn. 05.08.2011r.

Zapytanie ofertowe

            Zarząd Powiatu Garwolińskiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej przy realizacji inwestycji pn; „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – I etap” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (z poźn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 ww ustawy.

Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie zamówienia.

  1. Termin pełnienia nadzoru – 17 sierpnia 2011r.  do 30 kwietnia 2012r.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych t.j. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poszczególnych  branżach:

- sanitarnej,

- drogowej,

- elektrycznej.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2011 r. Oferty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, pok. nr 5 tj. Sekretariat w zamkniętej kopercie,  z napisem na kopercie:

„ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży …………, przy realizacji inwestycji pn; „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – I etap” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

a) Pan Dariusz Tarczyński  – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego , Tel. (025) 68 43 010 wew. 26.

Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie następujących elementów:

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA

PE315 L – 735,5 m

PE250 L – 293,5 m

PE225 L – 501,0 m

- hydranty p.poż. nadziemne - 10 kpl.

Odcinki: C – D, D – E, A – E, E – HP13

 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

PVC 400 L – 1023,5 m

PVC 315 L – 599,0 m

PVC 250 L – 516,0 m

PVC 200 L – 36,5 m

studnia PVC 425- 52 szt.

studnia PVC 1,0 m - 6 szt.

studnia S1 1,8 m –włączenie do kanału WIPRO 0,8 m – 1 szt.

Odcinki: S1-S30, S30-S49, S49-S55, S55-S81, S67-S82

 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PP DN600 L – 281,0 m

PP DN500 L – 273,5 m

PP DN400 L – 243,5 m

PP DN200 L - 373,0 m

studnia rewizyjna 1,2 m - 8 szt.

studnia rewizyjna 1,5 m - 18 szt.

studnia rewizyjna 1,8 m - 1 szt.

wpusty deszczowe – 40 szt

Odcinki: D20-D30, D30-D36, D36-D44, D30-D45

wpusty W1-W40

 

DROGA

Droga z chodnikiem po jednej stronie  - 800,0 m

 

OŚWIETLENIE

 

Oświetlenie- 24 słupów oświetleniowych z włączeniem do istniejącej stacji

Usunięcie kolizji energetycznych na przecięciach z drogą

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od wykonawcy:

  1. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. Formularz ofertowy
  3. Kopię uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży na którą składana jest oferta wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
  4. Wykaz co najmniej 2 wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem i wartości oraz daty i miejsca wykonania (do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia).

Obowiązki Inspektora nadzoru:

1.   Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

2.   Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:

1)   przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem oraz minimum dwóch pobytów w tygodniu na budowie z wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności dostępnej w siedzibie Zamawiającego,

2)   udzielenia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania robót oraz czuwanie nad terminowym  wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zadania;

3)   potwierdzania faktycznie wykonanych elementów robót, dokonanie odbioru robót zanikowych oraz uczestnictwo w odbiorach;

4)   Zakres obowiązków wynikających  z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane z późn. zm.

5)  sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

6) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

7) odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

8) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowymi rzeczowym, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności,

9) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanym materiałów wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie.

10)  informowanie Zamawiającemu o każdym odstępstwie od dokumentacji,

12) Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół.

13) Stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru,

14) Udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót,

15) Udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych

 Nadzór inwestorski rozpocznie się od dnia podpisania umowy a zakończy z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru zadania na którym pełniony jest nadzór.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews