Przejdź do treści
Brak grafik

XXVI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 23 czerwca 2020 r.

Utworzono: środa, 17, czerwiec 2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. tj. (wtorek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie (III piętro) odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (XX/2020 z dn. 31 stycznia 2020 r., XXI/2020 z dn.15 kwietnia 2020 r., XXII/2020 z dn. 23 kwietnia 2020 r., XXIII/2020 z dn. 22 maja 2020 r., i XXIV/2020 z dn. 5 czerwca 2020 r.)
 2. Debata nt. raportu o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego wotum zaufania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem w 2019 r.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Garwolińskiego w 2019 r.
 8. Informacja o stanie zabezpieczeń przed zagrożeniem powodziowym na terenie Powiatu Garwolińskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej nr 807 w m. Ostrożeń Pierwszy gm. Sobolew zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 807.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Izdebnie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 18. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Trzaskowski

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbędą się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem Sesji, tj. Radni oraz osoby referujące informacje na Sesji.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews