Przejdź do treści
Brak grafik

Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

Utworzono: piątek, 19, sierpień 2011

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

 

Lp.

Nr ewid. działki

Numer księgi wieczystej

Pow. w  ha

 

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości

 

 Przeznaczenie w planie miejscowym

 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Wadium

 

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

237/1

 

66902

 

0,38

 

Filipówka gm. Borowie

 

Nieruchomość – działki nr: 237/1 i 288 położone są w zachodniej części miejscowości Filipówka. Kształt zbliżony jest do prostokątów o zachwianej proporcji boków. Działki rozdzielone są od siebie drogą gruntową śródpolną. Na działce nr 237/1 znajduje się drewniany budynek mieszkalny w złym stanie technicznym, praktycznie przeznaczonym do rozbiórki.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borowie, działka nr 237/1znajduje się w terenie zalesień (RL1). Natomiast działka nr 288 znajduje się częściowo w terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej z ograniczonym prawem zabudowy (R) - pow. ok. 0,24 ha oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu bez prawa zabudowy (R2) - pow. ok. 0,11 ha.  

 

7 000 zł (słownie: siedem tysięcy  złotych).

Do części wynoszącej 33% ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

Wniesione w pieniądzu w kwocie

1 000 zł

 

 

100 zł

lub wielokrotność tej kwoty

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

288

 

66902

 

0,35

 

 

Łączna pow.

 0,73

                                                                                                  

                                                                                                 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze.
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, na konto Starostwa Powiatowego wnr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w PKO BP S.A. I Oddział Garwolin w terminie do dnia 7 października 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
  2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
  3. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet  ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  • wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 6. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy).  Koszty  zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

  1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy,
  2. Osoba, która wygra przetarg, a posiada uprawnienia do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana do wniesienia w gotówce kwoty należnego podatku VAT.
 7. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37. 

      Informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie www.garwolin-starostwo.pl

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews