REJESTRACJI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ciąg dalczy

Drukuj

 Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 ze zm.).

Podstawa prawna

Na mocy nowych przepisów wprowadzony został jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości większej niż 7,5 m oraz o mocy silnika powyżej 15 kw. Jednostka pływająca o długości do 7,5 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z Ustawy (np. w celu ubezpieczenia).

Rejestr jest jawny - każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych REJA24 dotyczących danej jednostki.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

Osoby, które posiadają zarejestrowane w/w jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Ustawodawca przyjął w tej materii następujące terminy ważności rejestracji:

•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.

•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.

•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

Właściciel jachtu lub innej jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, a obecnie podlega, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Dokument rejestracyjny w formie plastikowej karty o wymiarach 53,98 x 85.60 mm z podstawowymi informacjami dotyczącymi jednostki pływającej, będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). W strukturach Starostwa Powiatowego w Garwolinie sprawa jest realizowana przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pok. 125, tel. 25 684 28 00. Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz w trybie on-line przy wykorzystaniu e-Usług: https://interesant.reja24.gov.pl

Wymagane dokumenty

 1. 1.Dowód własności jednostki pływającej - dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego. W przypadku jednostek pływających, wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. 2.Dokument potwierdzający informacje:
 1. o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
 2. o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
 3. o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej
 4. o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy
 5. o marce i modelu lub typie jednostki pływającej
 6. o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej
 7. o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej
 8. o roku budowy i producencie jednostki pływającej
 9. o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej (pozwolenie radiowe)

W przypadku, gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, dołączone mogą być oświadczenia właściciela lub współwłaściciela.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.

Do wniosku należy również dołączyć:

 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 3. Deklaracje zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Opłaty

Opłaty związane z rejestracją należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin nr konta: 47 1020 4476 0000 8402 0434 5633

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wnosi się na konto Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 00-400 Garwolin, nr konta: 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

   Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany czytelnym podpisem. Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje oraz dowód wniesienia opłaty. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje (w terminie do 7 dni) zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. Organ rejestrujący sporządza cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników, a następnie zwraca wnioskodawcy dokumentację papierową. Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. Organ rejestrujący w przypadku wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje dokument rejestracyjny, który wnioskodawca odbiera osobiście.

W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego. Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

Wykroczenia podlegające karze grzywny

Właściciel jednostki pływającej, który:

¾     zbycia lub nabycia jednostki,

¾     zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru,

- podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny określone powyżej następuje w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prawo do nakładania grzywien za czyny określone powyżej w drodze mandatu karnego mają:

Wniosek o rezerwację numeru   0. wniosek o rezerwacj numeru.pdf1. wnioskujcy.pdf2. waciciel.pdf3. waciciel - zacznik.pdf4. dane jednostki - rezerwacja.pdf5. owiadczenie - pouczenie.pdf

Wniosek o rejestrację jednostki  0. wniosek o rejestracj jednostki.pdf1. wnioskujcy1.pdf2. waciciel1.pdf3. wasciciel - zacznik1.pdf4. armator.pdf5. dane jednostki - rejestracja.pdf6. dane jednostki - aktualne dokumenty.pdf7. oswiadczenie - pouczenie1.pdf

Wniosek o zmianę danych jednostki   0. wniosek o zmian danych jednostki.pdf2. waciciel-zmiana danych.pdf3. wasciciel - zacznik2.pdf4. armator zmiana danych.pdf5. dane jednostki - zmiana danych.pdf6. owiadczenie - pouczenie2.pdf

Wniosek o wydanie odpisu - wyciągu   0. wniosek o odpis - wycig.pdf1. wnioskujcy3.pdf2. odpis - wycig.pdf3. owiadczenie - pouczenie3.pdf

Wniosek o wydanie wtórnika   0. wniosek o wydanie wtrnika.pdf1. wnioskujcy4.pdf2. wtrnik.pdf3. owiadczenie - pouczenie4.pdf

Zawiadomienie o zbyciu jednostki   0. zawiadomienie o zbyciu.pdf1. wnioskujcy5.pdf3. waciciel3.pdf4. wasciciel - zacznik3.pdf5. owiadczenie - pouczenie5.pdf

Zawiadomienie o nabyciu jednostki   0. zawiadomienie o nabyciu.pdf1. wnioskujcy6.pdf2. zbycie - nabycie - wykrelenie.pdf3. waciciel4.pdf4. wasciciel - zacznik4.pdf5. owiadczenie - pouczenie6.pdf

Wniosek o wykreślenie jednostki z rejestru   0. wniosek o wykrelenie z rejestru.pdf1. wnioskujcy7.pdf2. zbycie - nabycie - wykrelenie1.pdf3. owiadczenie - pouczenie7.pdf